Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2022 của Đảng ủy phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 28/12/2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2021, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tổ chức phiên họp mở rộng để bàn, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết số 39-NQ/ĐU về nhiệm vụ Kinh tế - xã hội năm 2022. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường Hương Xuân biết và thực hiện.

A. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

I. Mục tiêu

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng phường Hương Xuân đạt chuẩn văn minh đô thị.

II. Chỉ tiêu

1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân so với năm 2021: 14 – 15%/ năm.

2. Giá trị sản xuất bình quân trên một hecta canh tác: 110 triệu đồng

3. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất): Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 5-10%.

4. Thu nhập bình quân đầu người: 60-61 triệu đồng

5. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 40-45 tỷ đồng

6. Tăng số cơ sở và số lao động trong các cơ sở kinh tế trong năm: > 10 cơ sở, với >50 lao động

7. Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp: 83%.

8. Giải quyết việc làm trong năm: Từ 100-120 lao động, trong đó xuất khẩu lao động theo hợp đồng từ 10-12 người.

9. Duy trì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 75%.

10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2021(theo chuẩn nghèo đa chiều): Từ 0,7 - 0,9%.

11.Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: > 99%.

12. Hộ dân thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa: >98%

13. Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt: 100%

14. Tỷ lệ cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường: 90%

B. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM

1. Chương trình phát triển đô thị và xây dựng phường văn minh đô thị.

2. Ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. Công tác phòng, chống, ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh Covid-19:  Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19 trong tình hình mới vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, cương quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin trên các phương tiện truyền thông liên quan đến tình hình dịch bệnh, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Tỉnh, Thị xã đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phòng chống, kiểm soát tốt dịch Covid-19.

II. Về kinh tế: Tiếp tục tập trung phát triển ngành dịch vụ - thương mại theo hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của phường; tái cơ cấu ngành tiểu thủ công nghiệp – ngành nghề, nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm; chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nội bộ từng ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân khoảng 14-15% so năm 2021.

1. Dịch vụ - Thương mại: Tập trung đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ - thương mại; đặc biệt đánh giá hiện trạng, giải pháp và có lộ trình kế hoạch đầu tư hạ tầng theo từng giai đoạn, từng khu vực ưu tiên đối với định hướng phát triển quy hoạch hạ tầng dịch vụ ở khu vực đường tránh đoạn qua địa bàn phường và hạ tầng phát triển dịch vụ vùng Lỗ, tổ dân phố Thanh Lương 02 nhằm đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đem lại hiệu quả thiết thực, tránh đầu tư giàn trải gây tốn kém. Chú trọng đến các loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ - thương mại là thế mạnh hiện nay của địa phương như dịch vụ ăn uống, giải khát, dịch vụ vận tải, cung ứng hàng hoá…; khai thác tối đa các lĩnh vực mang lại giá trị kinh tế cao. Khuyến khích mở rộng dịch vụ phi nông nghiệp trong các HTX, nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp theo hướng CNH-HĐH. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt khoảng từ 250-300 tỷ đồng, tăng từ 16-16,5% so năm 2021.

2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề trên địa bàn, khuyến khích mở rộng đầu tư vào các mặt hàng mang lại giá trị kinh tế cao gia công, chế biến các mặt hàng, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp như mộc mỹ nghệ, may mặc, giày da, bánh kẹo.... Phối hợp các phòng ban chuyên môn thị xã để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng sớm triển khai Dự án “Khu phức hợp sản xuất nguyên liệu dược” của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera tại vùng Trạng với tổng diện tích 4,17ha. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ cá thể tiếp cận tốt các chính sách khuyến công, hỗ trợ vốn vay đầu tư phát triển sản xuất của Nhà nước để thúc đẩy phát triển cơ sở xản xuất đúng theo quy định của pháp luật với mục đích mang lại hiệu quả kinh tế. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ xây dựng nhằm đáp ứng đầy đủ các điều kiện về xây dựng phục vụ phát triển hạ tầng cơ sở theo hướng đô thị. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN đạt khoảng 160-165 tỷ đồng, tăng 15-15,5% so năm 2021.

3. Phát triển nông nghiệp toàn diện: Ưu tiên nguồn lực để xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi và một số chính sách phục vụ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, phối hợp Thị đoàn Hương Trà thực hiện dự án ổi hữu cơ hướng tới xây dựng thương hiệu ổi Hương Xuân và chọn sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để thực hiện chương trình OCOP. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế đối với các vùng chuyên canh trên địa bàn; quan tâm đẩy mạnh phát triển mô hình sản xuất kinh tế vườn, trong đó định hướng cho HTX NN Tây Xuân triển khai trồng cây dược liệu. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các khâu dịch vụ trên địa bàn. Tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất và phát triển các loại cây giống, con giống có chất lượng. Tiếp tục mở rộng các mô hình chăn nuôi gia trại theo hướng hiệu quả, an toàn dịch gắn với đảm bảo công tác môi sinh, môi trường và mỹ quan đô thị; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, phối hợp với các ngành chức năng để rà soát, sắp xếp quy hoạch lại lồng nuôi cá trên sông Bồ theo lộ trình của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thị xã; rà soát, đánh giá đất trồng lúa cận cư, thấp trũng, chua phèn, kém hiệu quả để tạo điều kiện cho người dân trồng cỏ phục vụ nuôi cá lồng; phấn đấu nâng mức tổng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản trong năm lên trên 350 tấn.

Về lâm nghiệp, khuyến khích đầu tư rừng sản xuất theo phương thức thâm canh và hiệu quả. Triển khai phương án quản lý và sử dụng đất rừng theo quy định. Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân trên một hecta canh tác trong năm trên 110 triệu đồng.

Tăng cường công tác phối hợp để tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, kinh nghiệm và năng lực sản xuất cho nông dân. Duy trì và mở rộng hoạt động các tổ chức Câu lạc bộ về phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt từ 90-95 tỷ đồng, tăng từ 3,5-4% so năm 2021.

4. Công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các loại đất trên địa bàn đối với những hồ sơ đủ điều kiện. Thực hiện đảm bảo lộ trình quy hoạch đất đai, kế hoạch sử dụng đất năm 2022, xây dựng danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trong năm 2022.

Lấy ý kiến rộng rãi trong đảng ủy, chính quyền, các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phường và nhân dân; cũng như ý kiến tham gia của các phòng ban chuyên môn thị xã để hoàn chỉnh đề án quy hoạch phân khu phường Hương Xuân sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong quý I/2022.

 Đôn đốc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đầu tư hạ tầng, bàn giao và tiếp nhận quỹ đất phân lô các dự án tạo quỹ đất, để triển khai các thủ tục tổ chức bán đấu giá thu nộp ngân sách Nhà nước đạt và vượt kế hoạch thị xã giao, đặc biệt triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện tiến tới đấu cấp quyền các khu đất dự kiến đấu giá tại một số vùng như khu quy hoạch Thanh Lương 4, khu tái định cư dọc đường Lê Đức Thọ (giai đoạn 2) 1,67 ha, khu Thượng Khê và các lô xen ghép các TDP Thanh Tiên, Thanh Lương 4.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh về đảm bảo hành lang an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Phát huy có hiệu quả phong trào tự quản trong quần chúng nhân dân trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

5. Đầu tư phát triển: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022 và định hướng của giai đoạn 2021-2025. Tranh thủ sự hỗ trợ của cơ quan cấp trên và các nguồn hỗ trợ khác để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Đồng thời bố trí nguồn lực đối ứng và nguồn vốn nhân dân đóng góp để triển khai tổ chức xây dựng các công trình dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn phường. Khuyến khích các thành phần kinh tế và hộ dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị và huy động nhân dân đóng góp xây dựng bê tông ngõ phố, điện chiếu sáng và các công trình phúc lợi công cộng khác.

Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 đạt từ 40-45 tỷ đồng.

6. Tài chính ngân sách: Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 5-10%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất từ 40 tỷ. Huy động khai thác tối đa các nguồn thu, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý tốt về tài chính, công khai minh bạch, sử dụng ngân sách đúng mục đích và theo quy định của pháp luật.

III. Về văn hóa – xã hội

1. Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm học, duy trì ổn định và đảm bảo số lượng học sinh từ đầu năm đến cuối năm học. Đặc biệt, thực hiện rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đối với trường Tiểu học Hương Xuân 1, trường THCS Nguyễn Khánh Toàn. Tiếp tục triển khai các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn. Duy trì trường tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 75%. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục xoá mù chữ mức độ 2. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

2. Y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 12,5%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 3,8%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

3. Văn hóa thông tin: Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa; gia đình văn hóa; dòng họ tự quản. Phấn đấu trong năm có trên 98% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh và đạt chuẩn gia đình văn hoá, 100% tổ dân phố và cơ quan đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa giai đoạn. Tiếp tục duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh phường.

4. Công tác xã hội, bảo đảm an sinh xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, diện BTXH trên địa bàn.

Nắm chắc lực lượng lao động địa phương trong độ tuổi từ 18-35 đủ các tiêu chuẩn, điều kiện để phối hợp các tổ chức, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia hoạt động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; phấn đấu trong năm 2022 có từ 10-12 người tham gia thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 lên mức 70,5%, lao động phi nông nghiệp chiếm 83%.

Tiếp tục vận động hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, phấn đấu tăng tỷ lệ hộ dân tham gia về BHYT trên địa bàn đạt >99%, vận động tham gia BHXH tự nguyện tăng mới trong năm từ 50-60 người. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án để giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 so với năm 2021 từ 0,7 – 0,9%.

IV. Phát triển đô thị và xây dựng phường văn minh đô thị

Rà soát lại và có lộ trình, giải pháp thực hiện 04/24 tiêu chí chưa đạt trong 5 nhóm tiêu chuẩn về xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” theo quy định tại Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch. Tập trung nguồn lực để khởi công xây dựng nhà văn hóa phường đảm bảo công năng và thiết chế văn hóa đầy đủ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ngày chủ nhật xanh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, chất lượng công trình xây dựng và an toàn trong xây dựng.

Đối với đường giao thông ngõ phố, tiếp tục thực hiện chủ trương phát động phong trào trong nhân dân tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng đường ngõ phố đảm bảo nền đường rộng 06 mét; riêng đối với những tuyến khó có cách làm linh hoạt, phù hợp. Phấn đấu trong năm 2022 sẽ cơ bản hoàn thành bê tông đường ngõ phố trên địa bàn toàn phường. Đẩy mạnh huy động xã hội hóa đầu tư xây dựng các tuyến điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tổ dân phố; Xây dựng thiết chế văn hóa tại khu dân cư, tập trung ưu tiên để đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng ở những tổ dân phố có đủ điều kiện, các điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

V. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường. Thực hiện công tác cải cách hành chính đảm bảo mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy giao cho HĐND, UBND, Mặt trận các Đoàn thể căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ để cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, nhằm triển khai thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2022.

Văn phòng, ủy ban kiểm tra, Khối dân vận giúp Đảng ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Một số hình ảnh tại phiên họp

Tập tin đính kèm:
Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.209
Truy câp hiện tại 6.761