Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025 của Đảng uỷ phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 23/02/2022

Ngày 22 tháng 02 năm 2022, dưới sự chủ trì của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường, Đảng uỷ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua Nghị quyết số 39-NQ/ĐU về việc đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025. Vậy Văn phòng Đảng ủy phường xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn phường Hương Xuân biết và thực hiện.

I. Tình hình công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường

Trong những năm qua, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tìm các giải pháp thiết thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo động lực để phát triển, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Công tác tuyên truyền về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và giới thiệu việc làm thường xuyên được chú trọng thông qua các bản tin tuyên truyền, các thông báo tuyển dụng được phổ biến trên hệ thống Đài truyền thanh phường, thông qua các buổi họp dân, hội nghị, hội họp. Đồng thời các ban ngành Mặt trận Đoàn thể và tổ trưởng các tổ dân phố là lực lượng quan trọng để thực hiện công tác tuyên truyền vận động người lao động tham gia làm việc ở nước ngoài. Đã phối hợp với các công ty liên kết đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn tổ chức 07 cuộc hội thảo để tư vấn, hỗ trợ người lao động tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn lao động. Công tác hướng dẫn lập hồ sơ cho vay được UBND phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã thực hiện kịp thời. Sự phối hợp có hiệu quả giữa UBND và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường trong việc định hướng cho đoàn viên, thanh niên, lực lượng xuất ngũ trở về địa phương tìm kiếm việc làm, trong đó hướng đến công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Đến nay trên địa bàn phường có 32 lao động hiện đang tham gia làm việc tại nước ngoài, thị trường chủ yếu là Nhật Bản, Angola, Hàn Quốc đã mang lại thu nhập đáng kể cho gia đình góp phần cải thiện cuộc sống nói riêng và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói chung.

Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trong thời gian qua trên địa bàn phường chưa tạo được động lực mạnh mẽ thu hút người lao động tham gia, số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn còn hạn chế; tỉnh, thị xã chưa có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo, cận nghèo đi làm việc ở nước ngoài (chưa thực hiện hỗ trợ được chi phí ban đầu: học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng,...); số lao động được tiếp cận chính sách vốn vay đi làm việc ở nước ngoài còn thấp dẫn đến chưa thúc đẩy được người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài; nhiều lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn muốn đi làm việc ở nước ngoài nhưng không có chi phí ban đầu để học định hướng, khám sức khỏe; nhiều hộ gia đình và người lao động còn tâm lý ngại đi xa làm việc, chỉ mong muốn làm gần nhà để được gần gia đình. Ngoài ra tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý e ngại của người lao động.

Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn; công tác tuyên truyền, tư vấn đến người dân, người lao động còn hạn chế; công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn trước còn có rủi ro và chưa thực sự hiệu quả làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

Theo dự báo năm 2022, dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ tiếp tục có những tác động tiêu cực tới việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Mặc dù hiện đã có một số dấu hiệu tích cực khi một số quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp nhận lao động Việt Nam cơ bản đã khống chế được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội để khởi động lại và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có việc tiếp nhận trở lại lao động nước ngoài vào làm việc. Vì vậy để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trong giai đoạn 2022-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ phường quyết nghị những mục tiêu, chỉ tiêu nhằm đẩy mạnh công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường giai đoạn 2020-2025 như sau:

1. Mục tiêu

Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn là một trong những giải pháp kinh tế - xã hội quan trọng góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo nhanh bền vững, nâng cao tay nghề cho người lao động, hình thành tác phong công nghiệp, từng bước xây dựng đội ngũ lao động có chất lượng cao góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 42/2022/KH-UBND, ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và văn bản ký kết liên tịch giữa UBND thị xã Hương Trà và Công ty Daystar vào ngày 01/10/2021.

2. Chỉ tiêu cụ thể

2.1. Hàng năm, mỗi tổ dân phố phấn đấu có ít nhất có từ 02 đến 03 người, toàn phường có khoảng 15 đến 20 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

2.2. Hàng tuần có ít nhất 01 tin bài, hàng tháng có ít nhất 01 chuyên đề 10 phút tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động ở Trang thông tin điện tử phường, Cổng thông tin phường và đài truyền thanh phường.

2.3. Hàng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường phấn đấu giới thiệu từ 50 đến 60 ĐVTN tham gia Hội thảo tuyên truyền nhằm tham mưu cho Ban chỉ đạo để thực hiện tốt công tác đưa lao động đi làm việc tại ngước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

2.4. Hàng năm, UBND phường chủ trì phối hợp cùng với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường, các doanh nghiệp tư vấn xuất khẩu tổ chức ít nhất 02 buổi Hội thảo tuyên truyền bằng hình thức phù hợp nhằm tư vấn, giáo dục định hướng xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn phường.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của Chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đối với công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn

Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn của phường nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để đưa vào kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước nói chung và trọng tâm là công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

3.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tăng cường lồng ghép các nội dung về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trong các buổi sinh hoạt của tổ chức mình.

Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử (Website), Cổng thông tin phường (Fanpage) để nhân dân biết và có tác động tích cực trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng các chuyên mục, thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: bản tin, phóng sự,…

Tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của địa phương về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhất là các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức học tập, vận động con em học hết THCS không có khả năng học cao hơn vào học trung cấp và sơ cấp nghề, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương và các công nhân làm việc ở các công ty có thu nhập thấp để định hướng, tư vấn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

3.3. Thực hiện tạo nguồn lao động để đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn

Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, giáo dục ý thức kỷ luật lao động nhằm tạo nguồn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động nước ngoài.

Hằng năm, tổ chức điều tra nhu cầu tìm việc làm, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, giới tính, lứa tuổi của người lao động và nhu cầu người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Hằng quý, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường tổ chức rà soát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các ĐVTN.

Thường xuyên, định kỳ tổng hợp nhu cầu lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn của từng tổ dân phố, từ đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp gặp người dân để tư vấn, tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phối hợp với cấp trên và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp kịp thời thông tin về thị trường lao động, đặc biệt là ở các thị trường có thu nhập cao và tình hình an ninh chính trị ổn định.

3.4. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn

Tăng cường sự hợp tác giữa địa phương với các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025, UBND phường ký thỏa thuận hợp tác với ít nhất 01 đơn vị tư vấn xuất khẩu lao động có uy tín. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả; thường xuyên trao đổi thông tin để nghe các ý kiến phản hồi, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi các tổ dân phố trong việc thực hiện việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn để kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác này.

3.5. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn

Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với tình hình thực tế; tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về kinh tế được đi làm việc ở nước ngoài để có thu nhập cao, vươn lên khá giàu, góp phần thoát nghèo bền vững.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhưng cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và hiệu quả.

III. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân phường:

- Chủ trì, phối hợp với mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính; chính sách vốn vay cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài đặc biệt đối với lao động nghèo, cận nghèo.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn đảm bảo thực hiện có hiệu quả, chặt chẽ, đúng quy định. Khi tham gia thực hiện tuyển chọn lao động tại địa phương, các doanh nghiệp phải xuất trình Giấy phép. Trên cơ sở hồ sơ pháp lý, năng lực của các doanh nghiệp, lựa chọn ký thỏa thuận hợp tác với những doanh nghiệp tuyển dụng lao động có uy tín; đồng thời yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ trong công tác tuyển dụng lao động ở địa phương, đặc biệt là chế độ báo cáo; kiên quyết không tiếp tục giới thiệu các đơn vị, doanh nghiệp không thực hiện nghiêm nghĩa vụ trong công tác tuyển dụng lao động; không thực hiện hỗ trợ người lao động hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định. Định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Đảng ủy tình hình thực hiện công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn phường theo quy định.

- Thông qua hệ thống cổ động trực quan, Đài truyền thanh và bằng các hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Hội đồng nhân dân phường có kế hoạch thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn trên địa bàn.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, hiệu quả của việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, đồng thuận tham gia; giám sát quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

4. Các chi bộ tổ dân phố quán triệt Nghị quyết này đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, hằng năm mỗi chi bộ tổ dân phố xây dựng và tổ chức 01 phiên sinh hoạt chuyên đề về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

5. Văn phòng giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.845
Truy câp hiện tại 6.913