Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 25/05/2022

Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tiến hành họp để bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 như sau:

I. Tình hình công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn phường được Đảng ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung, lĩnh vực công việc theo quy định, từng bước góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong hệ thống chính trị ở địa phương. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được nâng cao rõ rệt qua công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa TTHC; mở rộng hình thức, phạm vi công khai, minh bạch hóa TTHC và các thông tin quản lý nhà nước. Cơ chế một cửa tiếp tục được duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Bộ máy hành chính cơ bản đã phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn. Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính được nâng cao; tính thống nhất, công khai, minh bạch của nền hành chính được cải thiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phân công, phân cấp đã có nhiều tiến bộ, đặc biệt là phân cấp về quản lý tài chính, ngân sách, quản lý cán bộ, công chức. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều đổi mới; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được quan tâm, đổi mới. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính được triển khai một cách đồng bộ. Mạng lưới kết nối thông tin ngày càng mở rộng, hình thành cơ sở dữ liệu chung trong nhiều lĩnh vực quản lý, từng bước tiệm cận “Chính quyền điện tử”. Cơ sở vật chất trang thiết bị cơ bản đảm bảo phục vụ cho hoạt động của cơ quan phường.

Tuy nhiên, công tác CCHC trên địa bàn phường vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần được tập trung khắc phục: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC có lúc, có khi chưa thực sự quyết liệt; việc quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện, bố trí nguồn lực còn hạn chế; công tác tự kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa được thực hiện thường xuyên; TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuy đã được đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành, bộ phận chuyên môn của địa phương trong giải quyết công việc có lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ. Đặc biệt, một số tổ chức chính trị – xã hội chưa có sự vào cuộc để thực hiện CCHC; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều; chỉ số CCHC của phường có bị giảm sút so với các đơn vị khác trên địa bàn thị xã.

Nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế trên là: Công tác CCHC chưa được quan tâm thực sự đúng mức; nhận thức trong một số cán bộ, công chức cũng như sự đồng thuận trong nhân dân còn hạn chế; trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức có lúc, có khi chưa nghiêm túc, quyết liệt; công tác tuyên truyền triển khai các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp CCHC thiếu thường xuyên; nguồn lực và những điều kiện bảo đảm cần thiết cho CCHC, còn nhiều hạn chế; tính chuyên nghiệp, kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức còn thấp.

II. Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản quy định liên quan của các cấp. Ban Chấp hành Đảng bộ phường quyết nghị một số vấn đề nhằm đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn phường giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn đảm bảo phương châm đơn giản, cụ thể, đúng hẹn. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

2. Chỉ tiêu

2.1. Đối với cải cách thể chế

- 100% văn bản được ban hành của HĐND, UBND được phân công chủ trì xây dựng, hoàn thiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời hạn theo đúng quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của luật quy định.

- Phấn đấu 100% VBQPPL do HĐND, UBND phường ban hành được rà soát, nhằm bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế phù hợp, kịp thời, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

2.2. Đối với cải cách thủ tục hành chính

- Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Phấn đấu có 30% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 10% trở lên.

- Năm 2022, số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 20%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 15% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- 100% Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và quyết định công bố TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL của địa phương (trong trường hợp được Luật giao) được niêm yết công khai kịp thời sau khi tỉnh công bố.

- 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Phấn đấu tối thiểu có 20% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.

- 50% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của của UBND phường có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4 (trừ một số TTHC đặc thù); 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cơ quan hành chính nhà nước các cấp cung cấp và tích hợp công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%.

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt tối thiểu 90%; trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

- 95% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính hoặc hành vi hành chính của cá nhân, tổ chức được xử lý dứt điểm; 100% phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý, được giao xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định và quy trình tại các cấp chính quyền.

- 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

2.3. Đối với cải cách tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước

- Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ dịch vụ công đạt tối thiểu 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030.

2.4. Đối với cải cách chế độ công vụ

- Đến năm 2025, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định. 100% cán bộ, công chức cơ quan phường được bố trí theo tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm khi được phê duyệt.

- Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý; đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học và được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc.

2.5. Đối với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

- 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ phường đến thị xã.

- 60% các hệ thống thông tin của địa phương có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

- 100% văn bản, hồ sơ công việc trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử.

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử phường; 50% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC.

- 80% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến/tổng số hồ sơ có phát sinh giao dịch trực tuyến.

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của Chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đối với công tác CCHC.

          Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chỉ đạo thực hiện CCHC; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để đưa vào kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn phường; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân đối với hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước nói chung và trọng tâm là công tác CCHC.

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về CCHC và chuyển đổi số. Nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của cấp ủy Đảng và điều hành của chính quyền địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

3.2. Xây dựng, cải cách và hoàn thiện thể chế

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi khi ban hành văn bản.

Thường xuyên rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND phường đã ban hành theo từng lĩnh vực để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và cộng đồng trong phản biện chính sách và giám sát thi hành pháp luật.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách; tiếp tục thực hiện kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm túc việc tự đánh giá, xếp loại công tác CCHC hàng năm.

3.3. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương đảm bảo tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp, giúp đỡ trong thực thi công vụ của các tổ chức, bộ phận công chức chuyên môn trên cơ sở quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cá nhân công chức trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghiên cứu, triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính trên môi trường số, hướng tới mục tiêu “Làm việc không giấy tờ; hội họp không tập trung; dịch vụ công không gặp mặt; thanh toán không dùng tiền mặt”; thực hiện thường xuyên việc đánh giá mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức tại địa phương.

3.4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại; xây dựng trụ sở cơ quan phường hiện đại, văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu công vụ

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nhất là các TTHC liên quan trực tiếp đến các tổ chức và công dân; tiếp tục triển khai phương án đơn giản hóa TTHC.

Đẩy mạnh cải cách TTHC nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa; tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các TTHC trong phạm vi quản lý của địa phương.

Thực hiện đầy đủ việc công khai, minh bạch các TTHC và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, phí và lệ phí theo quy định tại trang thông tin điện tử của phường và niêm yết TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết liên quan đến TTHC. Thực hiện đảm bảo việc công khai, xin lỗi của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC.

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là thực hiện đảm bảo quy trình thực hiện cơ chế một cửa về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có chất lượng, đúng thời gian.

Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, trong đó chú trọng việc nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức của những người hoạt động trong bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi giao tiếp, xử lý, giải quyết các yêu cầu công việc của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Tiếp tục bố trí sắp xếp phòng làm việc, sử dụng hiệu quả thời gian và tài sản công; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong các cơ quan hành chính Nhà nước; duy trì và phát huy phong trào xây dựng cơ quan phường “xanh, sạch, thân thiện và văn minh”.

Định kỳ, tiến hành khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện cơ chế một cửa nhằm nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách TTHC.

3.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Triển khai thực hiện nghiêm túc các VBQPPL về xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức; bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý, điều hành, sử dụng và phát huy nguồn nhân lực cán bộ, công chức sẵn có; cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm.

3.6. Cải cách tài chính công

Tăng cường các biện pháp để quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, tập trung huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Thực hiện cân đối ngân sách địa phương theo hướng tích cực, đảm bảo tỷ lệ hợp lý cho đầu tư phát triển, thực hiện tiết kiệm triệt để, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn ngân sách, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội.

Nghiên cứu, đề xuất những chính sách và giải pháp nhằm cung cấp các dịch vụ công ngày càng có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, đồng thời tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm ký số giao dịch trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế toán.

3.7. Từng bước hiện đại hóa nền hành chính gắn với công tác ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Tăng cường UDCNTT trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, xây dựng và điều hành hoạt động có hiệu quả mô hình một cửa điện tử hiện đại tại UBND phường. Tăng cường đánh giá, đôn đốc triển khai công tác ứng dụng CNTT; hoàn thiện, nâng cấp Trang thông tin điện tử phường Hương Xuân.

Phân công nhiệm vụ hợp lý trong Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phường, phát huy trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, thu thập thông tin để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như việc cung cấp thông tin, công khai các quy trình, TTHC và triển khai các dịch vụ công trên Trang thông tin điện tử phường.

Đẩy mạnh UDCNTT vào hoạt động quản lý của cơ quan, ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các dự án công nghệ thông tin hướng đến xây dựng nền hành chính điện tử, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ nhân dân.

Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; áp dụng có hiệu quả Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi trong hoạt động của cơ quan phường. Đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin trong cơ quan nhà nước.

Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn. Thường xuyên rà soát các TTHC để chuẩn hóa theo quy trình ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

3.8. Chú trọng công tác sơ, tổng kết và thi đua khen thưởng.

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đây là nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, rộng khắp, xuyên suốt trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, công chức trên địa bàn. Định kỳ quan tâm làm tốt công tác sơ kết, tổng kết về thực hiện nhiệm vụ CCHC.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân pường thông qua hệ thống cổ động trực quan, Đài truyền thanh và bằng các hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Hội đồng nhân dân phường có kế hoạch thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

3. Các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Văn phòng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.868
Truy câp hiện tại 6.912