Tìm kiếm tin tức
Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Ngày cập nhật 25/05/2022

Ngày 23 tháng 05 năm 2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tiến Giang - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã bàn, thảo luận và quyết nghị thông qua việc đánh giá tình hình thực hiện và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

 

I. Đánh giá tình hình thực hiện

Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tiễn; từ đó công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường đã đạt được nhiểu kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường đã thực hiện đúng theo nhiệm vụ được giao, phân công các thành viên thực hiện các công việc cụ thể. Các ban ngành, đoàn thể có liên quan đã có sự phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, đạt được mục tiêu giảm nghèo đã đề ra tại địa phương.

Nhiều hộ nghèo và cận nghèo đã được hỗ trợ về chính sách tín dụng; hỗ trợ về sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ y tế, giáo dục, nhà ở; hưởng thụ văn hoá, thông tin; tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý…nên đã vươn lên thoát nghèo, cận nghèo..

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn phường giảm đáng kể qua từng năm, cụ thể: Năm 2016: 230 hộ, chiếm tỷ lệ 12,04%; năm 2017: 193 hộ, chiếm tỷ lệ 10,04%; năm 2018: 106 hộ, chiếm tỷ lệ 5,52%; năm 2019: 57 hộ, chiếm tỷ lệ 2,9% và đến năm 2020 còn 52 hộ, chiếm tỷ lệ 2,61%. Đến cuối năm 2021 qua điều tra, rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới trên địa bàn phường có 82 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,1%.

Tuy nhiên, sự vào cuộc thực hiện Chương trình giảm nghèo chưa thực sự đồng bộ và quyết liệt; nguồn lực phân bổ cho chương trình còn ít chưa đáp ứng như cầu thực tế; công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực từ cộng đồng còn hạn chế; một bộ phận người nghèo chưa nhận thức đúng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo chung, có tư tưởng trong chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, mặc dù có khả năng thoát nghèo; trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo đôi lúc còn thiếu sự đồng bộ giữa các cấp, các ngành, bộ phận liên quan; hộ nghèo tại địa phương còn nhiều hộ già cả, neo đơn khó có khả năng thoát nghèo.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

1. Mục tiêu tổng quát

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, giảm dần khoảng cách giàu nghèo; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hương Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo không có khả năng lao động trên địa bàn phường giảm còn 1,7% (theo chuẩn nghèo mới quy định tại Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025).

2.2. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ cận nghèo của phường đảm bảo giảm thấp hơn tỷ lệ hộ cận nghèo chung của thị xã.

2.3. Phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ cho vay 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phấn đấu 100% người nghèo trong độ tuổi, đủ năng lực lao động có nhu cầu học nghề được hỗ trợ đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp, được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm ổn định.

2.4. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được Mặt trận và các tổ chức chính trị -xã hội cùng chính quyền rà soát, theo dõi có hình thức giúp đỡ, hỗ trợ để thoát nghèo bền vững.

3. Nhiệm vụ và giải pháp

  3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành của Chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo; tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động để huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ phường đến tổ dân phố có những việc làm cụ thể, phù hợp với hộ nghèo, hộ cận nghèo để hỗ trợ,  giúp đỡ tại từng tổ dân phố.

3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp Nhân dân nhận thức về tầm quan trọng của công tác giảm nghèo, xây dựng nếp sống sinh hoạt tiến bộ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tự chủ vươn lên thoát nghèo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường tuyên truyền, vận động trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử (Website), Cổng thông tin phường (Fanpage) để nhân dân biết và có tác động tích cực trong việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân, thực hiện chủ trương thoát nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; giúp hộ nghèo, cận nghèo nhận thức được trách nhiệm thoát nghèo là trách nhiệm chính của gia đình, Nhà nước và xã hội chỉ hỗ trợ một phần các điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững.

3.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm

Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm nghèo, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác giảm nghèo đảm bảo thống nhất, đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, tham mưu thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và giai đoạn 2021 - 2025 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ); xây dựng đội ngũ điều tra viên có chất lượng để tổ chức thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo kết quả chính xác, đúng thực trạng; thực hiện phương pháp quản lý hồ sơ hộ nghèo, hộ cận nghèo hợp lý, khoa học làm cơ sở đề xuất các giải pháp hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm hộ nghèo, từng khu vực. Có biện pháp quyết liệt, hiệu quả để hỗ trợ các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, học tập, lao động vươn lên thoát nghèo, cận nghèo.

Phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo nghề cho người lao động gắn với giới thiệu việc làm. Tổ chức tốt hoạt động kết nối cung - cầu lao động, triển khai mạnh hơn công tác tư vấn đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3.4. Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững để đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường

Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Thực hiện tốt Đề án số 266/ĐA-UBND, ngày 24/01/2022 của UBND thị xã về cho vay xuất khẩu lao động, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021 - 2025.

Uỷ ban nhân dân phường xây dựng, ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với các giải pháp phù hợp để cải thiện tiêu chí thu nhập và tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Thực hiện cơ bản về chính sách giải quyết việc làm, đảm bảo các dịch vụ y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, thông tin và dịch vụ xã hội khác cho người nghèo.

Thực hiện tốt công tác thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

3.5. Huy động tối đa mọi nguồn lực gắn với triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững, chú trọng công tác trợ giúp đột xuất khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh

Huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã và các nguồn lực xã hội tham gia vào công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Hỗ trợ, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho người dân khi gặp rủi ro, thiên tai, dịch bệnh…

3.6. Xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; kết hợp giải quyết tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

Thường xuyên rà soát, đánh giá các mô hình giảm nghèo để kịp thời nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả; phát huy các sáng kiến giảm nghèo dựa vào cộng đồng. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; vận động, khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình làm ăn giỏi, có uy tín trong cộng đồng tham gia giúp đỡ, hướng dẫn cho người nghèo học tập, làm theo từ các mô hình sản xuất, sinh kế hiệu quả; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, cây dược liệu,… phù hợp với điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội ở địa phương.

3.7. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thực thi công vụ; kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo bền vững

Quá trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phải tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với cải cách thủ tục hành chính; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và của người dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; biểu dương, khen thưởng, động viên cá nhân, tập thể điển hình, gương mẫu trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giảm nghèo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm liên quan đến việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn phường.

        III. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân phường thông qua hệ thống cổ động trực quan, Đài truyền thanh và bằng các hình thức phù hợp để tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Hội đồng nhân dân phường có kế hoạch thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

3. Các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất và hành động trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

4. Văn phòng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy giúp Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Phương Nhi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.953
Truy câp hiện tại 6.935