Tìm kiếm tin tức
Triển khai đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và xét thi đua khen thưởng năm 2017
Ngày cập nhật 20/11/2017

UBND phường Hương Xuân triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ để đánh giá, phân loại cán bộ công chức và xét thi đua khen thưởng năm 2017, đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018

     ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Số: 129/UBND                                  Hương Xuân, ngày 20 tháng 11 năm 2017

Về việc đề nghị thực hiện các thủ tục hồ sơ

để đánh giá, phân loại cán bộ công chức và

xét thi đua khen thưởng năm 2017, đăng ký

danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018.

 

          Kính gửi: Các đồng chí Cán bộ, Công chức cơ quan phường Hương Xuân.

 

          Thực hiện Công văn số 195/NV-TCCB ngày 10/11/2017 của phòng Nội vụ thị xã Hương Trà về hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức; Công văn số 2754/HĐTĐKT ngày 10/11/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã Hương Trà về việc tiếp nhận hồ sơ khen thưởng năm 2017 và đăng ký thi đua năm 2018;

          Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 16/11/2017 của Đảng ủy phường Hương Xuân về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017,

          Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và bản đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017 của cá nhân Cán bộ, Công chức cơ quan phường, UBND phường Hương Xuân đề nghị các đồng chí thực hiện các nội dung thủ tục để đánh giá, phân loại cán bộ công chức và xét thi đua khen thưởng như sau:

          1. Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

          Cán bộ, công chức tự làm phiếu đánh giá và phân loại năm 2017 (áp dụng mẫu số 01 đối với cán bộ, mẫu số 02 đối với công chức).

          2. Xét thi đua, khen thưởng

          - Đối với đề nghị công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

          Báo cáo thành tích cá nhân (có mẫu kèm theo), (02 bản chính).

          - Đối với đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

          Báo cáo thành tích cá nhân (có mẫu kèm theo), (02 bản chính).

          - Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (có mẫu kèm theo), (02 bản chính).

          - Đăng ký danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2018.

          Để có mục tiêu phấn đấu và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm tiếp theo, đề nghị các Cán bộ, Công chức cơ quan phường tiếp tục thực hiện công tác đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2018 (có mẫu kèm theo).

          3. Thời gian hoàn thành và nộp hồ sơ:

- Đối với Phiếu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức: Khẩn trương hoàn thành sớm để trình bày tại các phiên họp đánh giá của các tổ chức theo lịch đề ra; thời gian họp đánh giá chậm nhất đến hết ngày 25/11/2017 để bộ phận Văn phòng tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và cấp trên kịp thời trước ngày 27/11/2017.

- Đối với hồ sơ thi đua, khen thưởng: Hoàn thành hồ sơ và nộp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng phường trước ngày 23/11/2017(đ/c Hương Văn phòng UBND phường) để Hội đồng tiến hành tổ chức họp xét danh hiệu thi đua.

          4. Thời gian Hội đồng thi đua khen thưởng phường họp xét danh hiệu thi đua: Ngày 24 tháng 11 năm 2017.

          Vậy UBND phường đề nghị các đồng chí khẩn trương thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                  CHỦ TỊCH

- TVĐU, TT.HĐND phường;                                       

- CT, các PCT UBND phường;                                                         (Đã ký)

- Lưu: VT, HĐTĐKT phường, CĐCS phường.                                   

                                                                                               

                                                                                                             Ngô Quang Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ

Năm 20...

 

Họ và tên:                                                      

Chức vụ, chức danh:

Đơn vị công tác:

 Hệ số lương: 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÁN BỘ:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

 

 

2.  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

 

 

 

3.  Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

 

 

 

4. Tinh thần trách nhiệm trong công tác:

 

 

 

             5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao:

 

 

 

            II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

            1. Đánh giá ưu, nhược điểm

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

            b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

            c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

            d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

            Kết quả tự đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................

 

Ngày      tháng       năm 20…

Cán bộ tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN NƠI CÁN BỘ CÔNG TÁC

 ..............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày      tháng       năm 20…

Đại diện lãnh đạo cơ quan

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

            1. Nhận xét ưu, nhược điểm

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

            b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

            c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

            d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

            Kết quả đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................

                                                                          Ngày      tháng       năm 20…

Đại diện cấp có thẩm quyền

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                            Mẫu số 2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 20...

 

Họ và tên:                                                      

Chức vụ, chức danh:

Đơn vị công tác:

Ngạch công chức:                    Bậc :                Hệ số lương: 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

 

2.  Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

 

3.  Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

 

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

 

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

 

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

 

            PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

 

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

 

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

 

            II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

            1. Đánh giá ưu, nhược điểm

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

            b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

            c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

            d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

            Kết quả tự đánh giá: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................

Ngày      tháng       năm 20…

Công chức tự đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

                                            

            III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

            1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                        Ngày   tháng      năm 20…

Lãnh đạo trực tiếp quản lý

     (Ký tên, ghi rõ họ tên)

           

            IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

            1. Nhận xét ưu, nhược điểm

................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

            b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

            c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

            d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

            Kết quả đánh giá công chức: ..………………………………………………………………………………………………….…………....................

Ngày      tháng       năm 20…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng đấu)

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

……….., ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

 

 
 
 

 


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)

[1]Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc":

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương" và 06 lần đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

 

 

 

 

Mẫu báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”,

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ

 

 
 
 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hương Xuân, ngày ……..  tháng……..  năm 201….

 

BÁO CÁO

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

Đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

 

- Họ và tên:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Tên đề tài sáng kiến:

1. Lý do chọn đề tài: Cách đặt vấn đề nêu bật được tính cấp thiết, tính đổi mới của đề tài, những vấn đề cần phải giải quyết để đem lại hiệu quả trong công việc.

2. Giải quyết vấn đề: Nêu những giải pháp, biện pháp mang tính sáng tạo, tính mới, tính xác thực, tính khả thi để giải quyết vấn đề đặt ra; khả năng ứng dụng, sự lan tỏa, mức độ ảnh hưởng của đề tài; hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội; hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, lao động, sản xuất, kinh doanh…

3. Kết luận: Nêu được những bài học kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đè nhằm mang lại hiệu quả.

 

Hội đồng xét sáng kiến của đơn vị cơ sở xác nhận, xếp loại

(Ký tên, đóng dấu)

…………………………………………

……………………………………………….

………………………………………………..

…………………………………………………..

………………………………………………

 

Người viết sáng kiến

 

Hội đồng xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm thị xã Hương Trà

xác nhận, xếp loại

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật đề nghị công nhận danh hiệu  “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

 

 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 


                                                                        Hương Xuân, ngày .......  tháng ....... năm 2017

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2018

 

 

          I. Sơ yếu lý lịch:

          Họ và tên: ......................................................................

          Ngày, tháng, năm sinh: .................................................

          Quê quán: ..............................................................................................................

          Nơi thường trú: ......................................................................................................

          Đơn vị công tác: ....................................................................................................

          Chức vụ hiện nay: .................................................................................................

          II. Đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018

          Danh hiệu:.............................................................................................................

          Đề tài chiến sĩ (đối với trường hợp đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

          Thủ trưởng đơn vị                                               Người đăng ký

                                                                                   (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA NĂM 2017

 

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác hiện nay

Đăng ký danh hiệu

Đề tài sáng kiến

01

Lê Văn Toàn

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên của các chi bộ trực thuộc.

02

Trần Viết Xuân

Phó chủ tịch HĐND phường

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND phường Hương Xuân.

03

Trần Lưu Đức

Phó chủ tịch UBND phường

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý tài nguyên đất đai trên địa bàn phường Hương Xuân.

04

Ngô Quang Thảo

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

Lao động tiên tiến

 

05

Nguyễn Sào

Phó Bí thư Đảng ủy - CT HĐND phường

Lao động tiên tiến

 

06

Lê Thị Bảy Lan

Chủ tịch UBMTTQVN phường

Lao động tiên tiến

 

07

Phạm Viết Hồng

Chủ tịch Hội Nông dân phường

Lao động tiên tiến

 

08

Nguyễn Trữ

Chủ tịch Hội CCB phường

Lao động tiên tiến

 

09

Lê Thị Huê

Chủ tịch Hội LHPN phường

Lao động tiên tiến

 

10

Dương Thị Nhã Phương

Bí thư Đoàn TNCS HCM phường

Lao động tiên tiến

 

11

Lê Văn Thuyên

Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường

Lao động tiên tiến

 

12

Ngô Sơn

Công chức Địa chính - Nông nghiệp phường

Lao động tiên tiến

 

13

Nguyễn Hữu Trình

Công chức XD – ĐT – MT phường

Lao động tiên tiến

 

14

Nguyễn Văn Tám

Công chức Văn phòng - Thống kê phường

Lao động tiên tiến

 

15

Nguyễn Văn Hòa

Công chức Kế toán - Ngân sách phường

Lao động tiên tiến

 

16

Trần Thị Diễm Thúy

Công chức Kế toán - Ngân sách phường

Lao động tiên tiến

 

17

Nguyễn Thị Thu Phương

Công chức Văn hóa xã hội phường

Lao động tiên tiến

 

18

Nguyễn Minh Phụng

Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường

Lao động tiên tiến

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.872.977
Truy câp hiện tại 835