Tìm kiếm tin tức
Hương Xuân quyết tâm vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên cả nhiệm kỳ
Ngày cập nhật 02/07/2024

Đảng bộ phường Hương Xuân có 254 đảng viên với 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 04 chi bộ trường học, 08 chi bộ theo địa bàn dân cư, 02 chi bộ Hợp tác xã nông nghiệp, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ trạm Y tế.

 

Trong những năm qua, việc lãnh đạo, thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” (viết tắt là Chỉ thị 28) gắn với việc triển khai các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 22/9/2023 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” (viết tắt là Chỉ thị 43) và Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 22/9/2023 về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới” (viết tắt là Chỉ thị 44) và đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng của đại hội đảng bộ phường khóa XIII được Đảng uỷ phường Hương Xuân quan tâm chỉ đạo sâu sát.

Ngoài việc tổ chức các Hội nghị để triển khai, quán triệt các Chỉ thị, chương trình, kế hoạch của các cấp đến cán bộ chủ chốt toàn phường, thông qua các phiên họp định kỳ của cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, Đảng uỷ đã tăng cường chỉ đạo thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc để các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng đảng viên và công tác kết nạp đảng viên. Cấp uỷ, các chi bộ đã xác định việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên trước mắt và lâu dài của cấp ủy và của các chi bộ trực thuộc.

Để thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, ngay từ đầu năm Đảng uỷ đã sớm giao chỉ tiêu cho các chi bộ. Theo đó, đã chỉ đạo các chi bộ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và công tác quản lý đảng viên. Các chi bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đảng viên được chi bộ phân công phụ trách theo dõi địa bàn các xóm phát hiện nhân tố tích cực để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng phát triển thành đảng viên của Đảng. Đồng thời, Đảng uỷ đã chỉ đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Nông dân xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên trong tổ chức hội, đoàn thể. Đặc biệt, Đảng ủy đã kịp thời ban hành Công văn số 98-CV/ĐU ngày 06/5/2024 về tổ chức sinh hoạt chuyên đề mở rộng để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 34; đồng thời phối hợp với lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã cùng về dự và định hướng công tác chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên và quần chúng của 04 trường học trên địa bàn đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 đến nay đã kết nạp 25 đồng chí đảng viên mới. Riêng trong 06 tháng đầu năm 2024 đã kết nạp được 10 đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng và cử 19 quần chúng tham gia và hoàn thành lớp cảm tình Đảng. Ngoài ra, hiện nay đang tập trung hoàn thành viết 03 hồ sơ tại chi bộ khu dân cư để đề nghị kết nạp Đảng trong tháng 7/2024. Như vậy, so với chỉ tiêu của đại hội đảng bộ phường khóa XIII đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phát triển hàng năm từ 5-7 đảng viên thì đảng bộ phường Hương Xuân đã đạt và sẽ vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến nhận xết của tổ chức chính trị - xã hội đối với người được xem xét kết nạp vào Đảng được thực hiện đảm bảo theo quy định; công tác quản lý đảng viên được cấp uỷ các chi bộ thực hiện nghiêm túc, hầu hết các đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chấp hành sự phân công của chi bộ. Hiện nay toàn Đảng bộ phường có 06 đảng viên có đơn xin tạm miễn sinh hoạt để đi làm ăn xa, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đảm bảo quy định. Thực hiện đúng quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng. Ngoài ra, Đảng uỷ đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và của các chi bộ về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng cũng như thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng theo định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và chế độ đóng đảng phí.

Cũng với tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kịp thời phát hiện và kiên quyết đề xuất đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, chú ý đối với những đảng viên: để xảy ra tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí theo quy định; không hoàn thành nhiệm vụ trong năm; vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật nhà nước; thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp; đi làm ăn xa nhưng không thực hiện đảm bảo các thủ tục theo quy định. Trong năm 2023 đã đề nghị xoá tên 01 đồng chí đảng viên dự bị do vi phạm Điều lệ Đảng - bỏ sinh hoạt chi bộ và không đóng đảng phí 3 tháng trong năm không có lý do chính đáng.

Bên cạnh những kết quả trên, Đảng ủy phường Hương Xuân cũng nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên như: do nhu cầu về việc làm, phần lớn thanh niên sau khi tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, nghề có xu hướng đi làm ăn xa dẫn đến nguồn để xem xét phát triển đảng ở khu dân cư gặp nhiều khó khăn; việc rà soát, sàng lọc đảng viên đưa đảng viên ra khỏi đảng theo Quy định 28 triển khai còn lúng túng.

Để tăng cường sự lãnh chỉ đạo trong công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Đảng ủy phường Hương Xuân sẽ tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp, đó là:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai nhằm nâng cao nhận thức của cấp uỷ, các chi bộ trực thuộc, của cán bộ, đảng viên về nội dung Chỉ thị 28, Chỉ thị 43, Chỉ thị 44 và các văn bản liên quan Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khoá X) “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn 02-HD/BTCTU, ngày 16/10/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về “Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”…

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị tư tưởng và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Ttrong đó, tập trung quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về “Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”, Thông báo báo kết luận 642-TB/TU ngày 17/4/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị  (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, cũng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học” và Công văn số 100-CV/ĐU ngày 06/5/2024 của Đảng ủy phường về một số nhiệm vụ tập trung để thực hiện tốt Chỉ thị 34. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; thường xuyên coi trọng chất lượng phát triển đảng viên mới. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện nhân tố tích cực, gương mẫu trong phong trào, có uy tín trong nhân dân để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện và giới thiệu trở thành đảng viên của Đảng.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, của các chi bộ trực thuộc. Quan tâm thực hiện các nội dung sinh hoạt chuyên đề đảm bảo theo quy định. Làm tốt công tác quản lý đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và của các chi bộ về tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng, nhất là nội dung nâng cáo chất lượng nội dung sinh hoạt gắn với công tác phát triển đảng viên. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tăng cường về dự sinh hoạt của các chi bộ được phân công phụ trách để kịp thời kiểm tra, theo dõi và chấn chỉnh các hoạt động thiếu hiệu quả./. 

 

 

 

Tiến Giang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.178
Truy câp hiện tại 919