Tìm kiếm tin tức
Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022
Ngày cập nhật 09/09/2023

Ngày 14 tháng 01 năm 2023, tại hội trường cơ quan phường Hương Xuân, UBND phường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Thạnh – Trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Trà, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, toàn thể cán bộ công chức cơ quan phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Viết Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC năm 2022, nếu bậc những kết quả đạt được trong năm như sau:

1. Về tình hình thực hiện kế hoạch CCHC: UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 20 tháng 12  năm 2021 của UBND phường Hương Xuân về cải cách hành chính năm 2022, nội dung kế hoạch đã đề ra 21 chỉ tiêu và 28 nhóm nhiệm vụ  chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong năm 2022.

Kết quả tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch cụ thể: Về cải cách thể chế, đảm bảo 100% văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) được ban hành đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo chất lượng theo quy định của Luật. Về cải cách TTHC, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được quy trình hóa theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015; đảm bảo mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 95%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 95%. 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường (trừ các TTHC đặc thù). Về cải cách tổ chức bộ máy, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại UBND phường và công chức phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. 100% cán bộ, công chức chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 100% thành viên làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Cải cách tài chính công,  thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chế độ chính sách về tài chính ngân sách theo quy định; ứng dụng phần mềm ký số giao dịch trực tuyến qua Kho bạc nhà nước và các phần mềm nghiệp vụ chuyên môn Kế toán. Hiện đại hóa nền hành chính, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa UBND phường với các cơ quan hành chính được trao đổi trên môi trường mạng và ứng dụng chữ ký số thực hiện dưới dạng văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật); 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống trang điều hành tác nghiêp... trong công việc bảo đảm dữ liệu phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; 100% thủ tục hành chính giao dịch với công dân, tổ chức được thực hiện trên cổng Dịch vụ công tập trung của tỉnh. Công tác chỉ đạo, điều hành, 100% cán bộ, công chức phường tuân thủ nghiêm túc kế hoạch CCHC của UBND phường để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC: UBND phường đã chỉ đạo các công chức chuyên môn, đơn vị trực thuộc bám sát Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 20 tháng 12  năm 2021 của UBND phường Hương Xuân về cải cách hành chính năm 2022 để thực hiện và đạt, vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm.

- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC vào đầu năm 2022 đều được triển khai thực hiện có hiệu quả: Trên cơ sở Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 của UBND phường về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 của UBND phường về chương trình công tác trọng tâm của UBND phường năm 2022, UBND phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2021 và triển khai Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 20 tháng 12  năm 2021 của UBND phường Hương Xuân về cải cách hành chính năm 2022... Nội dung của các quyết định, kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo giờ làm việc phục vụ cho công dân.

- UBND phường đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2025; chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; Nghị quyết của HĐND phường; Quy chế làm việc và chương trình công tác của UBND phường.

Đã thực hiện hoàn thành công tác tự chấm điểm CCHC năm 2022.

3. Về kiểm tra CCHC: Việc thực hiện công tác kiểm tra về CCHC và đặc biệt là tăng cường giám sát của lãnh đạo UBND phường đối với hoạt động của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ hàng ngày nói chung được thực hiện thường xuyên dưới sự quản lý, điều hành trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường. Đồng thời, bám Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 03 tháng 01  năm 2022 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2022 để thực hiện trong năm. Nhìn chung, tại cơ quan phường không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung.

4. Về công tác tuyên truyền CCHC: Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được thực hiện đảm bảo theo tinh Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 03/01/2022 về tuyên truyền CCHC năm 2022: Trong năm đã thực hiện 97 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 54 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT phường; nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, giải quyết TTHC của các cấp; việc đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức phường; phản ánh việc khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ phường; phản ánh kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và tình hình thực hiện cải cách hành chính hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm của UBND phường.

5. Cải cách thể chế: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VB QPPL): Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thể thức, nội dung, hệ thống văn bản do HĐND, UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ.

- UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 14/01/2022 của UBND phường về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2022; Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 14/01/2022 về tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2022. Từ đầu năm đến nay hệ thống văn bản do UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được rà soát chặt chẽ nên chưa có văn bản nào thuộc đối tượng kiểm tra, xử lý theo quy định của Bộ Tư pháp.

6. Cải cách TTHC: UBND phường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 03/01/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/01/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 03/01/2022 về tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, theo đó công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được cán bộ phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, UBND phường nhận thấy bộ hồ sơ thủ tục hiện nay được áp dụng cơ bản phù hợp, chưa phát sinh vấn đề gì lớn hay rườm rà trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân.

- Về công khai TTHC: UBND phường Hương Xuân đã tiến hành việc niêm yết bộ danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường tại bảng niêm yết của trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của phường đảm bảo theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch.

7. Tình hình và kết quả giải quyết TTHC: Về tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong giao dịch với công dân, tổ chức trong năm (tính từ ngày 25/12/2021-20/10/2022) cụ thể như sau: Trong năm, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết và đã kết kết quả tổng số thủ tục: 1965 thủ tục thuộc các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường gồm bảo trợ xã hội 13, bảo trợ xã hội (cấp huyện) 73, chứng thực 865, hộ tịch 959, nuôi con nuôi 01, đất đai 03, đất đai (cấp huyện) 49, thu đua khen thưởng 02. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả thực hiện đúng theo quy định.

8. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ, ý thức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận; trình độ chuyên môn Đại học 6/7 người, Trung cấp 1 người (hiện nay đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học). Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch.

- Việc thực hiện các quy định về công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: Các công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường chấp hành tốt giờ giấc làm việc, quy định về mặc trang phục đồng phục quần tối màu và áo sơ mi trăng; trong thời gian làm việc đều có đeo thẻ công chức.

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian qua được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trong thời gian qua chưa phát hiện có trường hợp công chức nào vi phạm hoặc làm sai quy định trong giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính với công dân, tổ chức.

9. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đảm bảo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc được giao. Bên cạnh đó việc cử đi học các lớp đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ dài hạn cũng được lãnh đạo địa phương quan tâm, UBND phường cũng đã cử cán bộ, công chức phường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do thị xã và tỉnh tổ chức như  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức tiếp công dân, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo...

10. Cải cách tài chính công: Hiện nay UBND phường đang thực hiện kinh phí không tự chủ, nguồn ngân sách do Nhà nước cấp trên điều tiết.

Duy trì thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND phường đã ban hành Quyết định số 13/QĐ ngày 005/01/2022 về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản công của UBND phường năm 2022; Quyết định số 14/QĐ ngày 05/01/2022 về công khai dự toán ngân sách nhà nước của phường năm 2022 và đã thực hiện các hình thức công khai theo quy định.

11. Hiện đại hóa hành chính: Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan phường. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2022 về ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước phường Hương Xuân năm 2022. Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị: Hiện nay UBND phường đang duy trì thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo bộ Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 với 125 quy trình /160 thủ tục hành chính. Theo đó, UBND phường đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03/01/2022 về công bố mục tiêu chất lượng năm 2022;  xây dựng Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 03/01/2022 về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022; Kế hoạch số 15/KH-UBND  ngày 03/01/2022 về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quooca gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022; Kế hoạch số 17/KH-UBND  ngày 03/01/2022 về đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Việc thực hiện giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường tuân thủ nghiêm túc quy trình đã được xây dựng và phê duyệt.

Qua đó, Hội nghị cũng nhận định trong năm vẫn còn hạn chế cần khắc phục đó là: Trong năm, mặc dù lãnh đạo UBND phường đã tập trung chỉ đạo các công chức tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường tuẩn thủ quy trình, tiến độ trong giao dịch TTHC, qua theo dõi số lượng hồ sơ quá hạn đã giảm so với kỳ trước tuy nhiên số lượng hồ sơ đã giải quyết bị trễ hạn vẫn còn cao 68/1965, tỷ lệ gần 3,46%. Chưa có hồ sơ thủ tục phát sinh giao dịch trực tuyến trên cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Chưa đưa vào ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Đồng chí Trần Viết Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC tại Hội nghị

Để khắc phục những hạn chế được chỉ ra để rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn, UBND phường đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể:

1. Xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2023 đúng thời gian quy định, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát đúng, phù hợp tình hình thực tiễn để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC địa phương trong năm.

2. Xây dựng kế hoạch và tăng cường công tác tự kiểm tra CCHC và kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức cơ quan phường và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.  Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, đưa công tác CCHC ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

3. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về công tác CCHC năm 2023 với nhiều hình thức, đồng thời giới thiệu, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong công tác CCHC.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.

5. Tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa do các cấp tổ chức nhằm đáp ứng được yêu cầu của công tác CCHC.

6. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trang Thông tin điện tử phường các phần mềm dùng chung và hệ thống thư điện tử công vụ góp phần hiệu quả trong hoạt động nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã.

7. Xây dựng Kế hoạch về việc tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; Kế hoạch kiểm soát TTHC và Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023.

8. Thực hiện đánh giá xếp loại công tác CCHC , đánh giá chất lượng hoạt động cơ quan hành chính năm 2023 theo yêu cầu của thị xã.

Nhìn chung, Chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường vẫn được duy trì thực hiện có hiệu quả và ngày càng được cải tiến hơn. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.917.387
Truy câp hiện tại 347