Tìm kiếm tin tức
Công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023
Ngày cập nhật 09/01/2023

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2023, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cụ thể, dự toán ngân sách được công khai như sau:

   ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

 

Biểu số: 01A/DT

       

            DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND phường Hương Xuân)

       
     

ĐVT: đồng

STT

Nội dung

Dự toán NSP thị xã giao năm 2023

Dự toán NSP năm 2023

A

Tổng thu

          46.320.000.000

           51.320.000.000

I

Tổng số ngân sách địa phương thu

          46.320.000.000

           51.320.000.000

1

Thu thường xuyên tại phường

               260.000.000

                260.000.000

 

 Đất 5% - HLCS

               260.000.000

                260.000.000

2

 Phí, lệ phí, phạt

                 28.000.000

                  28.000.000

3

Phí môn bài

                 25.000.000

                  25.000.000

4

Thu khác NSP

                 40.000.000

                  40.000.000

5

Thu ngoài quốc doanh

               245.000.000

                245.000.000

6

Thuế SDĐ phi nông nghiệp

                   7.000.000

                    7.000.000

7

Lệ phí trước bạ

                 40.000.000

                  40.000.000

8

Thu chuyển quyền SDĐ

          45.000.000.000

           50.000.000.000

9

Thuế thu nhập cá nhân

               675.000.000

                675.000.000

9.1

Hoạt động SXKD

               125.000.000

                125.000.000

9.2

Chuyển nhượng BĐS

               550.000.000

                550.000.000

 

 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

 

Biểu số: 01B/DT

       

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND phường Hương Xuân)

     

ĐVT: đồng

TT

Nội dung

Dự toán NSP thị xã giao năm 2023

Dự toán NSP năm 2023

 

Tổng các khoản thu cân đối ngân sách phường

          46.320.000.000

           51.320.000.000

I

Các khoản thu phường hưởng 100%

               353.000.000

                353.000.000

1

Thu thường xuyên tại phường

               260.000.000

                260.000.000

1.1

Thu HLCS từ quỹ đất công ích - Thu HLCS từ quỹ đất công

               260.000.000

                260.000.000

2

Các khoản phí, lệ phí, phạt

                 28.000.000

                  28.000.000

3

Phí môn bài

                 25.000.000

                  25.000.000

4

Thu khác NSP

                 40.000.000

                  40.000.000

II

Các khoản thu thuế hưởng 100%

               292.000.000

                292.000.000

1

Thu ngoài quốc doanh

               245.000.000

                245.000.000

2

Thuế SDĐ phi nông nghiệp

                   7.000.000

                    7.000.000

3

 Lệ phí trước bạ

                 40.000.000

                  40.000.000

III

 Thu đấu giá quyền SDĐ theo tỷ lệ %

          45.000.000.000

           50.000.000.000

1

NS Tỉnh ( 30%)

          13.500.000.000

           15.000.000.000

2

NS Thị xã hưởng 50%

          22.500.000.000

           25.000.000.000

3

NS phường hưởng 20%

            9.000.000.000

           10.000.000.000

IV

 Thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ%

               675.000.000

                675.000.000

1

Hoạt động SXKD NSP 100%

               125.000.000

                125.000.000

2

Chuyển nhượng BĐS NS thị xã 100%

               550.000.000

                550.000.000

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

 

Biểu số: 01C/DT

       

DỰ TOÁN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 10 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND phường Hương Xuân)

     

ĐVT: đồng

TT

Nội dung

Dự toán NSP thị xã giao năm 2023

Dự toán NSP năm 2023

 

TỔNG THU NGÂN SÁCH

          14.049.000.000

           15.049.000.000

A

Tổng các khoản thu cân đối 

            9.770.000.000

           10.770.000.000

I

Các khoản thu phường hưởng 100%

               353.000.000

                353.000.000

1

Thu thường xuyên tại phường

               260.000.000

                260.000.000

1.1

Thu HLCS từ quỹ đất công ích - Thu HLCS từ quỹ đất công

               260.000.000

                260.000.000

2

Các khoản phí, lệ phí, phạt

                 28.000.000

                  28.000.000

3

Phí môn bài

                 25.000.000

                  25.000.000

4

Thu khác NSP

                 40.000.000

                  40.000.000

II

Các khoản thu thuế hưởng 100%

               292.000.000

                292.000.000

1

Thu ngoài quốc doanh

               245.000.000

                245.000.000

2

Thuế SDĐ phi nông nghiệp

                   7.000.000

                    7.000.000

3

 Lệ phí trước bạ

                 40.000.000

                  40.000.000

III

 Các khoản thu thuế phân chia tỷ lệ%

            9.125.000.000

           10.125.000.000

1

 Thuế thu nhập cá nhân

               125.000.000

                125.000.000

2

 Thu đấu giá quyền SDĐ

            9.000.000.000

           10.000.000.000

B

 Bổ sung ngân sách cấp trên

            4.279.000.000

             4.279.000.000

I

 Bổ sung cân đối thường xuyên

            4.279.000.000

             4.279.000.000

II

Bổ sung có mục tiêu

 

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Biểu số: 03/DT

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

   

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 10 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND phường Hương Xuân)

 

 

 

ĐVT: đồng

TT

Các khoản chi

Dự toán NSP thị xã giao năm 2023

Dự toán NSP
năm 2023

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

        14.049.000.000

         15.049.000.000

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

        14.049.000.000

         15.049.000.000

I

Chi đầu tư XDCB

          9.000.000.000

         10.000.000.000

1

Chi từ nguồn thu tiền SDĐ
(Kèm theo mẫu biểu số 04)

          9.000.000.000

         10.000.000.000

II

Chi hoạt động thường xuyên

          4.656.000.000

           4.656.000.000

1

Đảng uỷ

             679.916.000

              679.916.150

 

Luơng

 

            153.768.000  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                9.834.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

                40.900.500

 

Nộp BHXH 17,5%

 

              28.630.350  

 

Nộp BHYT 3%

 

                4.908.060  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                3.272.040  

 

Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách Đảng

 

              75.096.000  

 

BHXH-YT-Cán bộ bán chuyên trách  (17%)

 

                6.079.200  

 

Phụ cấp bí thư chi bộ

 

            151.980.000  

 

Phụ cấp Đảng ủy viên

 

              82.248.000  

 

Công tác phí

 

                7.200.000  

 

Báo chí

 

              10.000.000  

 

Chi Khen thưởng

 

              16.000.000  

 

Hoạt động Đảng uỷ

 

              90.000.000  

2

 UB MTTQVN phường

             273.024.000

              273.024.290

 

Luơng

 

              59.540.400  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                3.576.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              15.779.100  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

              11.045.370  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.893.492  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                1.262.328  

 

Nộp BHXH - YT CB- BCT (17%)

 

                3.039.600  

 

Phụ cấp cán bộ PĐT

 

              21.456.000  

 

 Phụ cấp trưởng BCTMT

 

            114.432.000  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Hoạt động UBMTTQ phường

 

              15.500.000  

 

Hỗ trợ hoạt động 8 BCTMT

 

              14.400.000  

 

Hoạt động ban thanh tra ND

 

                2.500.000  

 

Hoạt động ban thanh tra ND, GSCĐ

 

                5.000.000  

3

Đoàn TN CSHCM

             141.984.000

              141.984.770

 

Lương

 

              41.839.200  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                2.682.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              11.130.300  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

                7.791.210  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.335.636  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                   890.424  

 

Phụ cấp PĐT

 

              12.516.000  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Hoạt động ĐTN

 

                17.000.000

 

Hoạt động 8 chi đoàn TDP

 

                14.400.000

 

Hỗ trợ chi hội trưởng chi đoàn cơ sở( 8*300 000*12)

 

                28.800.000

4

Hội LHPN

             143.524.000

              143.524.370

 

Lương

  

              41.839.200  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                2.682.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              11.130.300  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

                7.791.210  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.335.636  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                   890.424  

 

Phụ cấp PĐT

 

              12.516.000  

 

BHXH-YT-Cán bộ PĐT 17%

 

                3.039.600  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Hoạt động hội HLHPN

 

                15.500.000

 

Hỗ trợ hoạt động 8 chi HPN cở sở

 

                14.400.000

 

Hỗ trợ chi hội trưởng chi đoàn cơ sở

 

                28.800.000

5

Hội nông dân

             179.212.000

              179.212.770

 

Lương

 

              41.839.200  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                2.682.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              11.130.300  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

                7.791.210  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.335.636  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                   890.424  

 

Phụ cấp PĐT

 

              23.244.000  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Hoạt động HND phường

 

                15.500.000

 

Hỗ trợ hoạt động các chi HND

 

                14.400.000

 

Hỗ trợ chi hội trưởng HND TDP

 

                28.800.000

 

Hỗ trọ kinh phí Mô hình ổi Vietgap

 

                  8.000.000

 

Đại hội Hội ND NK 2023-2028

 

                20.000.000

6

Hội CCB

             148.658.000

              148.658.630

 

Lương

 

              47.560.800  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                2.502.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              12.515.700  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

                8.760.990  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.501.884  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                1.001.256  

 

Phụ cấp PĐT

 

              12.516.000  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Hoạt động HCCB phường

 

                15.500.000

 

Hỗ trợ hoạt động các chi HCCB TDP

 

                14.400.000

 

Hỗ trợ chi hội trưởng HCCB TDP

 

                28.800.000

7

HĐND phường

             320.660.000

              320.660.890

 

Lương

 

              59.540.400  

 

Phụ cấp chức vụ

 

                3.576.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

              15.779.100  

 

Nộp BHXH 17,5%

 

              11.045.370  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.893.492  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                1.262.328  

 

Nộp BHYT 4,5%

 

                  5.632.200

 

Phụ cấp ĐB HĐND

 

            112.644.000  

 

Phụ cấp trưởng, phó các ban HĐND

 

              10.728.000  

 

Khoán hoạt động phí ĐB-HĐND theo QĐ số 28/2017/QĐ-UBND

 

              24.960.000  

 

Công tác phí

 

                3.600.000  

 

Kinh phí hoạt động của HĐND theo QĐ số 28/2017/QĐ-UBND  ngày 05/5/2017 của Tỉnh TT-Huế)

 

              70.000.000  

8

UBND phường

          1.965.159.000

           1.965.154.730

 

Lương cán bộ, công chức phường

 

            616.860.000  

 

Phụ cấp chức vụ

 

              11.622.000  

 

Phụ cấp công vụ

 

            157.120.500  

 

Phụ cấp trách nhiệm

 

                1.788.000  

 

Nộp BHXH- BHTN-NN 17,5%

 

            109.979.250  

 

Nộp BHYT 3%

 

              18.854.460  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

              12.569.640  

 

Nộp BHXH-YT 17 % CB bán chuyên trách

 

                6.079.200  

 

Phụ cấp CB đầu mối Kiểm soát TTHC

 

                3.960.000  

 

Phụ cấp thêm giờ

 

              88.000.000  

 

Nâng Lương định kỳ

 

              40.000.000  

 

Hỗ trợ tổ tiêp nhận và trả kết quả ( theo QĐ 24/2017 /QĐ-BND của UBND tỉnh

 

              22.800.000  

 

Phụ cấp CB bán chuyên trách phường

 

                32.184.000

 

Phụ cấp Tổ trưởng TDP

 

              134.100.000

 

Trang phục bộ phận một cửa

 

                  6.000.000

 

Văn phòng phẩm, VDVP

 

                40.000.000

 

Nước sinh hoạt

 

                  8.000.000

 

Hội nghị

 

                31.000.000

 

Sửa chữa nhỏ, mua sắm phục vụ công tác chuyên môn,  hỗ trợ khác

 

                30.000.000

 

 Điện SH cơ quan, công cộng

 

            130.000.000  

 

Cước phí Internet đường truyên mạng, điện thoại

 

              32.194.680  

 

Công tác phí

 

              43.200.000  

 

Chi bầu Tổ trưởng TDP NK 2023-2026

 

              12.000.000  

 

Hoạt động thường xuyên ngoài lương

 

              132.843.000

 

Kinh phí hoạt động công tác hòa giải cơ sở theo QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của tỉnh

 

                18.000.000

 

Kinh phí ban phòng chống bão lụt- PCCC

 

              20.000.000  

 

Chi khác ngân sách, tiếp khách

 

              94.000.000  

 

Đại hội CĐ cơ sở NK 2023-2028

 

              12.000.000  

9

Nguồn  để lại bổ sung thêm thêm một số chính sách còn thiếu

 

            100.000.000  

10

Quốc phòng

             362.249.000

              362.249.400

 

Lương

 

                53.640.000

 

Phụ cấp công vụ

 

              13.410.000  

 

Nộp BHXH- BHTN-NN 17,5%

 

                9.387.000  

 

Nộp BHYT 3%

 

                1.609.200  

 

Nộp KPCĐ 2%

 

                1.072.800  

 

Phụ cấp phường đội phó, trung đội trưởng kiêm tổ đội trưởng

 

                81.120.000

 

Phụ cấp thâm niên Quốc phòng CHT

 

                3.754.800  

 

 BHXH - YT cán bộ bán chuyên trách (17%)

 

                  3.039.600

 

Phụ cấp TĐT, PC trách nhiệm -LL DQ

 

              98.016.000  

 

Công tác phí

 

                7.200.000  

 

 Hoạt động QP

 

              90.000.000   

11

Công an

             161.418.000

              161.418.000

 

Phụ cấp ban bảo vệ, tổ bảo vệ

 

            131.418.000  

 

Hỗ trợ hoạt động ngành CA

 

              30.000.000  

12

Hội chữ thập đỏ

               29.860.000

                29.860.000

 

Phụ cấp+ PC bằng đại học

 

              26.820.000  

 

BHXH-YT-Cán bộ CT-HNCT 17%

 

                3.040.000  

 

Hỗ trợ hiến máu nhân đạo

 

                5.000.000  

13

Hội Người cao tuổi

               24.456.000

              24.456.000  

 

Phụ cấp

 

              21.456.000  

 

Tổ chức ngày QT HN-CT

 

                3.000.000  

14

 Hội cựu Thanh Niên xung phong

               17.880.000

              17.880.000  

15

Kinh phí trung tâm HTCĐ

               18.000.000

                18.000.000

 

Phụ cấp kiêm nhiệm

 

                8.940.000  

 

Họat động

 

                9.060.000  

16

Đào tạo cán bộ

               20.000.000

              20.000.000  

17

Y tế - DSKHHGĐ

               25.000.000

              25.000.000  

18

Chính sách- xã hội

               40.000.000

                40.000.000

 

Chi công tác chính sách

 

25.000.000

 

Công tác XH

 

15.000.000

19

Sự nghiệp truyền thanh

               27.000.000

                27.000.000

 

Hoạt động đài TT

 

                27.000.000

20

Sự nghiệp văn hoá Thông tin

               64.000.000

                64.000.000

 

Chi sự nghiệp VHTT

 

                25.000.000

 

Kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động của UBMTTQ phường

 

                15.000.000

 

Kinh phí thực hiện cuộc vận động         " Toàn dân đoàn kết XDNTM- ĐTVM"

 

                24.000.000

21

Chi SN thể dục thể thao

               14.000.000

                14.000.000

 

Hoạt động TDTT

 

                14.000.000

II

Chi khen thưởng

               13.000.000

                13.000.000

III

Tiết kiệm 10% để tạo nguồn CCTL

             104.000.000

              104.000.000

IV

Dự phòng

             276.000.000

              276.000.000

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.965
Truy câp hiện tại 849