Tìm kiếm tin tức
Củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường
Ngày cập nhật 02/10/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, UBND phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định số 184/QĐ -UBND về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 181/QĐ - UBND ngày 12 tháng 10 năm 2018 của UBND phường Hương Xuân.

Thành phần  Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường Hương Xuân sau khi được củng cố, kiện toàn gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Lưu Đức         - Chủ tịch UBND phường                : Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Trần Viết Xuân       - Phó CT.UBND, CT CĐCS phường : Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Văn phòng UBND phường      : Ủy viên kiêm Thư ký;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Công chức VH-XH phường            : Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Tám          - Công chức VP-TK phường             : Ủy viên;

6. Ông Lê Đăng Bồng              - Trưởng Công an phường                 : Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Minh Phụng    - Chỉ huy Trưởng Ban CHQS phường  : Ủy viên;

Mời tham gia làm Ủy viên:

8. Ông Nguyễn Sào                 - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy;

9. Bà Lê Thị Bảy Lan              - Chủ tịch UBMTTQVN phường;

10. Bà Dương Thị Nhã Phương- Phó Chủ tịch HĐND phường;

11. Ông Nguyễn Trữ               - Chủ tịch Hội CCB phường;

12. Ông Phạm Viết Hồng                  - Chủ tịch Hội Nông dân phường;

13. Bà Trương Thị Thu Hà      - Chủ tịch Hội LHPN phường;

14. Bà Nguyễn Thị Thịnh        - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường;

15. Ông Nguyễn Văn Anh       - Văn phòng Đảng ủy phường.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường có nhiệm vụ giúp UBND phường:

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn trong việc tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động và xây dựng các phong trào thi đua yêu nước trong phạm vi toàn phường.

- Định kỳ tổng kết đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phổ biến kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; nghiên cứu, tham mưu với Uỷ ban nhân dân phường về phương hướng, mục tiêu, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua từng năm và trong từng giai đoạn.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức của địa phương.

- Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước để trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường quyết định tặng Giấy khen của UBND hàng năm và xét thành tích trình cấp trên tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo thẩm quyền quy định của Luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng do Chủ tịch Hội đồng yêu cầu.

 - Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phường được sử dụng dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành hoạt động của Hội đồng.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.652
Truy câp hiện tại 716