Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính phường
Ngày cập nhật 02/10/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính phường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của UBND phường Hương Xuân.

Theo Quyết định số 185/QĐ-UBND, thành phần Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính phường được kiện toàn gồm có các ông (bà) sau:

1.     Trưởng ban: Ông Trần Lưu Đức - Chủ tịch UBND phường.

2.     Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Trần Viết Xuân - Phó Chủ tịch UBND phường.

3. Các Thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Công chức Văn phòng Thống Kê UBND phường kiêm Thư ký;

- Ông Nguyễn Văn Tám - Công chức Văn phòng Thống Kê UBND phường;

- Ông Lê Văn Thuyên - Công chức Tư pháp Hộ tịch phường;

 - Bà Lê Thị Thanh - Công chức Tài chính Kế toán phường;

- Ông Nguyễn Hữu Trình - Công chức Xây dựng Đô thị Môi trường phường;

- Ông Lê Văn Tiến - Công chức Điạ chính Nông nghiệp phường;

 - Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Công chức Văn hoá Xã hội phường;

* Mời tham gia Thành viên:

- Ông Nguyễn Sào - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường;

- Bà Lê Thị Bảy Lan, Chủ tịch UBMTTQVN phường;

- Ông Phạm Viết Hồng, Chủ tịch Hội NDVN phường;

- Ông Nguyễn Trữ, Chủ tịch Hội CCB phường;

 - Bà Trương Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN phường;

 - Bà Nguyễn Thị Thịnh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.

 Vị trí, chức năng của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của phường:

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của phường (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp UBND phường nghiên cứu, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh, thị xã và phường.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Tham mưu  UBND phường về các chủ trương, chính sách và các biện pháp tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp;

2. Tham mưu  UBND phường, Chủ tịch UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo như quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC.

3. Chỉ đạo thực hiện tập trung ở một số việc, lĩnh vực, một số mô hình hoặc cách làm mới có hiệu quả để đẩy mạnh CCHC.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả công tác CCHC của UBND phường.

5. Tham mưu UBND phường, Chủ tịch UBND phường tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ CCHC.

6. Đề xuất việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; cân đối, bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực khác để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện công tác CCHC.

7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo trưng tập công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị có liên quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo.  

8. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường các tổ chức và cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND phường giao.

Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo công tác CCHC phường làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần. Khi cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo triệu tập họp bất thường đối với các thành viên đại diện các bộ phận chuyên môn liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì các nội dung của công tác cải cách hành chính.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo phân công nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.892
Truy câp hiện tại 804