Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 02/10/2020

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường hương Xuân đã ban hành Quyết định số 183/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử phường Hương Xuân. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường.

Theo đó, Ban biên tập Trang thông tin điện tử phường Hương Xuân được kiện toàn gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Viết Xuân - PCT-UBND phường                      : Trưởng ban Phụ trách chung.

2. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - CC VP-TK UBND phường : Phó Trưởng ban; Phụ trách đảm bảo duy trì, vận hành hoạt động Trang TTĐT phường.

3. Bà Trần Thị Phương Nhi - VP Đảng ủy phường             : Thành viên; Phụ trách Thư ký Ban Biên tập.

4. Ông Nguyễn Văn Tám - CC VP-TK phường                    : Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - CC VH-XH phường          : Thành viên.

6.  Ông Nguyễn Văn Anh - VP Đảng ủy phường               : Thành viên.

7. Bà Lê Thị Phin - CB Nhà VH-ĐTT phường                       : Thành viên.

Mời tham gia thành viên:

8. Bà Lê Thị Bảy Lan - CT-UBMTTQVN phường.

9. Bà Dương Thị Nhã Phương - Phó Chủ tịch HĐND phường.

10. Ông Phạm Viết Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân phường;       

11. Bà Nguyễn Thị Thịnh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường;

12. Bà Trương Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội LHPN phường.

 Ban biên tập chịu trách nhiệm vận hành Trang thông tin điện tử phường Hương Xuân đảm bảo về nội dung và hình thức, chuyển tải kịp thời những thông tin hoạt động của đơn vị đến với các tổ chức và công dân trong và ngoài địa bàn phường.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.052
Truy câp hiện tại 881