Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 07/10/2020

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, UBND phường Hương Xuân đã ban hành Quyết định  số 199/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm phường Hương Xuân. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND phường Hương Xuân về việc kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm phường Hương Xuân.

Thành phần Ban chỉ đạo chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm phường Hương Xuân gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Trần Lưu Đức – Chủ tịch UBND phường           : Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – P. Trưởng trạm Y tế phường: Phó trưởng ban.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Phương – CC VHXH phường    : Thành viên.

4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Cán bộ trạm Y tế phường        : Thành viên.

5. Ông Lê Đăng Bồng – Trưởng Công an phường                   : Thành viên.

6. Bà Lê Thị Thanh – CC Tài chính-Kế toán phường              : Thành viên

Mời tham gia thành viên:

6. Ông Phạm Viết Hồng – Chủ tịch Hội Nông dân phường     : Thành viên.

7. Bà Trương Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội LHPN phường                 : Thành viên.

8. Ông Nguyễn Trữ – Chủ tịch Hội CCB phường                             : Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Thịnh – Bí thư Đoàn TNCS HCM phường : Thành viên.

Ban chỉ đạo chương trình Vệ sinh an toàn thực phẩm phường có nhiệm vụ:

1. Tham mưu, đề xuất với UBND phường về chủ trương cơ chế, chính sách, giải pháp trong quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Giúp UBND phường trong việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp công tác vệ sinh an toàn thực phẩm có những diến biến phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên diện rộng, kịp thời kiến nghị UBND phường biện pháp xử lý.

3. Tham mưu cho UBND phường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị trên địa bàn.

4. Báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của UBND phường về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng kết, đánh giá định kỳ công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND phường giao.

- Trạm Y tế là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo. 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.660
Truy câp hiện tại 721