Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào TDBVANTQ phường
Ngày cập nhật 22/10/2020

Ngày 20  tháng 10 năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2017 của UBND phường Hương Xuân.

Tại Quyết định số 212/QĐ-UBND đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hương Xuân (Gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 phường) gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Lưu Đức - Chủ tịch UBND phường:                    Trưởng ban;

2.  Ông Lê Đăng Bồng - Trưởng Công an phường:    Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Viết Xuân -  Phó Chủ tịch UBND phường:                  Phó ban;

4. Bà Lê Thị Bảy Lan - Chủ tịch UBMTTQVN phường:                  Phó ban;

5.Ông Nguyễn Minh Phụng - Chỉ huy trưởng BCHQS phường:     Phó ban;

* Mời tham gia các ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - Công chức VP-TK UBND phường;    

2. Ông Võ Xuân Thắng           - Phó trưởng Công an phường;

3 Ông Nguyễn Văn Cường      - Phó Chỉ huy trưởng BCH QS phường;

4. Ông Phạm Viết Hồng           - Chủ tịch Hội Nông dân phường      ;    

5. Ông Nguyễn Trữ                  - Chủ tịch Hội CCB phường;

6. Bà Nguyễn Thị Thu Hà        - Chủ tịch Hội LHPN phường;              

7. Bà Nguyễn Thị Thịnh           - Bí thư Đoàn TNCS HCM phường;

8. Ông Dương Bá Ca               - Chủ tịch Hội NCT phường;

9. Ông Nguyễn Phú Bình         - Hiệu Trưởng Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn;

10. Ông Lê Văn Thuyên          - Công chức Tư pháp – Hộ tịch phường;   

11. Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó trưởng Trạm Y tế.;

12. Ông Nguyễn Văn Tuyên    - Tổ trưởng TDP Thượng Khê;

13. Ông Trần Tùng                  - Tổ trưởng TDP Liễu Nam;

14. Ông Lê Văn Khánh           - Tổ trưởng TDP Trung Thôn;

15. Ông Nguyễn Văn Năm      - Tổ trưởng TDP Xuân Tháp;

16. Ông Nguyễn Lanh             - Tổ trưởng TDP Thanh Tiên;

17. Ông Phan Nhân                 - Tổ trưởng TDP Thanh Lương 2;

18. Ông Nguyễn Chung           - Tổ trưởng TDP Thanh Lương 3;

19. Ông Nguyễn Sửu               - Tổ trưởng TDP Thanh Lương 4.

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hương Xuân (Gọi tắt là Ban chỉ đạo 138 phường) có nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường.

- Tham mưu UBND phường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, chương trình công tác về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

- Có quyền trưng tập cán bộ của cơ quan, đơn vị mình để tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo 138 của phường khi có yêu cầu.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND phường về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất trình UBND phường và Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ thị xã.

Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 138 phường:

- Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và thực hiện nghiêm túc các quy định trong quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 138 của phường, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

- Ban chỉ đạo 138 của phường có tổ giúp việc do Trưởng Ban quyết định theo đề nghị của Trưởng Công an phường.

- Trưởng Ban ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 138 của phường.

- Trưởng Ban và các Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo 138 của phường.

- Công an phường là cơ quan thường trực ban chỉ đạo 138 của phường và giao trách nhiệm cho Công an phường làm đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.556
Truy câp hiện tại 1.009