Tìm kiếm tin tức
Kiện toàn Ban chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 22/10/2020

Ngày 20  tháng 10 năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân ban hành Quyết định số 213 /QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phường Hương Xuân. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 125b/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2020 của UBND phường Hương Xuân.

Theo Quyết định số 213 /QĐ-UBND, thành viên Ban chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phường Hương Xuân gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Trần Lưu Đức              - Chủ tịch UBND phường        : Trưởng ban;

2. Ông Lê Đăng Bồng              - Trưởng Công an phường     : Phó ban trực;

3. Ông Nguyễn Minh Phụng    - CHT BCH Quân sự phường   : Phó ban;

4. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - CC Văn hóa - Xã hội            : Thành viên;

5. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương - CC Văn phòng - Thống kê    : Thành viên;

6. Bà Lê Thị Thanh                 - CC Tài chính - Kế toán           : Thành viên;

* Mời tham gia làm thành viên.

7. Bà Lê Thị Bảy Lan              - Chủ tịch UBMTTQVN phường

8. Ông Nguyễn Trữ                 - Chủ tịch Hội CCB phường   

9. Ông Phạm Viết Hồng           - Chủ tịch Hội Nông dân phường

10. Bà Trương Thị Thu Hà      - Chủ tịch Hội LHPN phường

11. Bà Nguyễn Thị Thịnh        - Bí thư Đoàn phường

Ban chỉ đạo vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phường Hương Xuân có trách nhiệm:

- Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; trong đó tập trung nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân giao nộp.

- Tham mưu cụ thể địa điểm tiếp nhận và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc tiếp nhận, thu gom.

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.686
Truy câp hiện tại 732