Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số
Nhằm đẩy mạnh Chiến dịch cấp chữ ký số công cộng cho toàn dân trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND phường Hương Xuân đăng tải danh mục tài liệu liên quan đến công tác triển khai chiến dịch
Ngày 06/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2023.
Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 trên địa bàn phường Hương Xuân.
Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND về thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn phường.
Ngày 17/01/2023, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về Chuyển đổi số thị xã Hương Trà năm 2023
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa XVI) về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 21/4/2022 của Đảng ủy phường Hương Xuân về nhiệm vụ tháng 5/2022, Ủy ban nhân dân phường xây dựng Chương trình chuyển đổi số phường Hương Xuân đến năm 2025,...
Ngày 03  tháng  01 năm 2022, UBND phường Hương Xuân đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND về Thực hiện chuyển đổi số năm 2022  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.588.397
Truy câp hiện tại 1.919