Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 và giai đoạn từ 2023-2026 phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 14/10/2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/KH-UBND

          Hương Xuân,  ngày 05 tháng 01 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 và giai đoạn từ 2023-2026 phường Hương Xuân

 
 

 

 

         I. MỤC ĐÍCH, YÊUCẦU

        1. Mục đích

        - Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm điều kiện cơ bản cho triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

        - Nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử của các cơ qua nhành chính nhà nước.

        - Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phấn đấu đạt mục tiêu đến hết năm 2025 thực hiện số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải  quyết của UBND phường tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ.

        2. Yêu cầu

        - Số hóa toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính do UBND phường (giao Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường) thực hiện để lưu trữ, bảo quản và khai thác theo các quy định về công tác lưu trữ tại Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn.

        - Trên cơ sở xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời hạn hoàn thành, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường phát huy chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

        - Tuyền truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật nhằm tăng tính chủ động theo nhu cầu trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công Quốc gia.

        - Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực.

        II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ LỘ TRÌNH THỰCHIỆN

        1. Nội dung nhiệm vụ (có Phụ lục nội dung nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

        2. Lộ trình thực hiện

        - Phối hợp các ban, ngành cấp trên hoàn thiện các nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Tái cơ cấu quy trình xử lý dịch vụ công trên môi trường số và áp dụng chữ ký số toàn diện trong quá trình xử lý và kết quả xử lý dịch vụ công, hình thành tính pháp lý cho hồ sơ điện tử đối với các hồ sơ đã được ký số.

          - Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 90% số với tổng số hồ sơ tiếp nhận; triển khai công bố 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, theo đó đảm bảo 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng. Cụ thể:

         * Năm 2022:

         - Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực cấp phường đạt tối thiểu tương ứng 20%, 15% đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

        - Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của phường.

       * Năm 2023:

        - Số hóa tối thiểu 50% đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường cho hồ sơ các năm 2015-2020.

        - Tăng thêm tối thiểu 20% đối với việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

        - Tối thiểu 30% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu cầu.

        - Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 30 phút/ 01 lần đến giao dịch.

        * Giai đoạn 2024 – 2026:

         - Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 50% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

          - 50% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

          + Hồ sơ giải quyết thủ tục hành giai đoạn 2015-2020 được số hóa đạt 100%.

        + Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được giải quyết thành công trong mỗi năm thêm 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100%.

        + Phấn đấu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó).

        + Tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tối thiểu đạt 50% so với tổng số hồ sơ tiếp nhận.

        +Tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các bộ phận có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và tái sử dụng

        III. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

        1. Văn phòng UBND phường

         Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Văn phòng UBND thị xã chủ trì, phối hợp các bộ phận liên quan tham mưu triển khai công tác số hóa, lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

        2. Các công chức thuộc UBND phường tham gia giải quyết các TTHC

        Thực hiện công tác riển khai công tác số hóa, lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ hiện hành.

         3. Bộ phận Tài chính – Ngân sách

         Căn cứ khả năng cân đối ngân sách và các nguồn khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu UBND phường bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách để thực hiện Kế hoạch.

          Trên đây là Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường giai đoạn 2022- 2026, UBND phường yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                   TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

- UBND thị xã Hương Trà;                                              CHỦ TỊCH

- TVĐU, TT HĐND phường;

- TT.UBMTTQVN, Đoàn thể phường; 

- Đ/c CT, PCT UBND phường; 

- Bộ phận TN&TKQ phường;

- Lưu: VT.

 

 

                                                                             Trần Lưu Đức

 

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.963.977
Truy câp hiện tại 1.401