Tìm kiếm tin tức
Mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 trên địa bàn phường Hương Xuân.
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao mức độ chính quyền điện tử và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 trên địa bàn phường Hương Xuân.

Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn; Đầu tư hạ tầng CNTT đồng bộ, tập trung phát triển nguồn nhân lực CNTT; phổ cập và nâng cao kỹ năng ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức phường; Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. UBND phường đã đề ra 03 mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử phường Hương Xuân

- Nâng cao tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn phường đạt 100%.

- Phấn đấu 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch UBND phường sử dụng dưới dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy).

- 100% văn bản trao đổi giữa cơ quan UBND phường với các cơ quan nhà nước cấp thị xã dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số (bao gồm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy).

- 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, ban ngành nội bộ cấp phường hoàn toàn dưới dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số (không gửi văn bản giấy);

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của phường được cung cấp trên Trang thông tin điện tử.

- 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả các phần mềm dùng chung nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng và nâng cao chỉ số mức độ xây dựng chính quyền điện tử của phường.

2.  Mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- 30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

- Tích hợp, kết nối đảm bảo cập nhật 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 trên Trang thông tin điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn.

- Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Phấn đấu triển khai giao dịch TTHC tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI.

3. Mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin

- 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản Tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

- 100% máy tính được cài đặt phần mềm quyết virus có bản quyền.

- 100% hệ thống thông tin trong CQNN được phê duyệt theo cấp độ.

- 100% hệ thống thông tin đã triển khai mức bảo vệ 4 lớp.

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống của phường: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện.

Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.610.498
Truy câp hiện tại 269