Tìm kiếm tin tức
Nội dung triển khai Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2023.
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 06/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND về Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2023.

Nhằm từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ kết quả giải quyết TTHC điện tử; quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và sử dụng an toàn có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; bảo đảm điều kiện đầy đủ cho triển khai giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Theo đó, đã đề ra 02 nội dung và lộ trình thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2023, đồng thời yêu cầu Số hóa kết quả giải quyết TTHC được thực hiện theo Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; tổ chức lưu trữ, bảo quản và khai thác theo quy định hiện hành; xác định cụ thẻ các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm công việc, thời gian hoàn thành; phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức triển khai thực hện công việc số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền. Đảm bảo 100% hồ sơ được số hoá và luân chuyển trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC (trừ các giấy tờ mang tính chất mật); Công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC: tổ chức lưu trữ, khai thác văn bản điện tử hoặc thông tin số đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tại khoản 4, Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; tuân thủ các quy định của luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Nghị định số 01/2013/ NĐ-CP ngày 03/01/20213 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lưu trữ số 01/2011/QH13, Nghị định số 01/2013/ NĐ-CP ngày 03/01/20213 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lưu trữ.

Tập tin đính kèm:
Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.786.510
Truy câp hiện tại 1.060