Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 tại phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 31/03/2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân về việc công bố mục tiêu chất lượng năm 2022. UBND phường xây dựng kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 như sau:

1. Mục đích yêu cầu

Xác định sự phù hợp của HTQLCL với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; việc tổ chức thực hiện, duy trì và tính hiệu lực của HTQLCL (nhằm đảm bảo HTQLCL được xây dựng phù hợp và được duy trì, áp dụng có hiệu quả) tại UBND phường.

2. Bộ phận được đánh giá

- Tư pháp

- Địa chính – Xây dựng – Môi trường – Đô thị

- Văn hóa – Xã hội

- Văn phòng

3. Nội dung đánh giá

- Các quyết định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015;

- Việc phổ biến Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng;

- Kiểm soát tài liệu;

- Kiểm soát hồ sơ;

- Các hoạt động duy trì, cải tiến, các quy trình ISO;

- Đánh giá ngẫu nhiên 5-10% quy trình thủ tục hành chính; xem xét việc tuân thủ các quy trình, quy định đã phê duyệt;

- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa.

4. Thành phần Đoàn đánh giá

1. Ông Trần Lưu Đức – Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ ISO: Trưởng đoàn.

2. Ông Trần Viết Xuân – Phó Chủ tịch UBND phường: Phó trưởng đoàn.

3. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – Công chức Văn phòng: Thư ký ISO.

* Các thành viên gồm:

4. Ông Nguyễn Văn Tám – Công chức Văn hóa-Xã hội phường

5. Ông Lê Văn Thuyên – Công chức Tư pháp-Hộ tịch phường.

6. Ông Nguyễn Hữu Trình – Công chức XD-ĐT-MT phường.

7. Ông Lê Văn Tiến – Công chức Địa chính-Nông nghiệp.

5. Chương trình, thời gian đánh giá: Đánh giá 1 kỳ/năm. Dự kiến thực hiện trong tháng 7/2022.

6. Tổ chức thực hiện

Các công chức chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn đánh giá thực hiện nội dung đánh giá theo quy định.

Đoàn đánh giá tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo kế hoạch, tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định

Trên đây là kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022. Yêu cầu các công chức chuyên môn liên quan liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.959.276
Truy câp hiện tại 281