Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022
Ngày cập nhật 31/03/2022

Nhằm triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng trong năm 2022,  UBND phường ban hành kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 với những nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu:

Huy động tối đa các nguồn lực, khai thác thế mạnh của địa phương để đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2. Phân công thực hiện các mục tiêu chất lượng:

Đối với mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm năm 2022:

          2.1. Công chức Tài chính - Kế toán phối hợp Văn phòng – Thống kê chủ trì, theo dõi tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các chỉ tiêu:

- Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân so với năm 2021: 14 – 15%/ năm.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính tiền sử dụng đất): Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao từ 5-10%.

- Thu nhập bình quân đầu người: 60-61 triệu đồng.

          - Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực tài chính - kế hoạch.

2.2. Công chức Địa chính – Nông nghiệp chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Giá trị sản xuất bình quân trên một hecta canh tác: 110 triệu đồng

2.3. Công chức Xây dựng – Đô thị - Môi trường chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 40-45 tỷ đồng

- Tăng số cơ sở và số lao động trong các cơ sở kinh tế trong năm: > 10 cơ sở, với >50 lao động

- Tỷ lệ thu gom và vận chuyển rác thải rắn sinh hoạt: 100%

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất có hệ thống xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường: 90%

            - Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến tiêu chí đô thị.

2.4. Công chức  Văn hóa – Xã hội  chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Tỉ lệ lao động phi nông nghiệp: 83%.

- Giải quyết việc làm trong năm: Từ 100-120 lao động, trong đó xuất khẩu lao động theo hợp đồng từ 10-12 người.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm 2021(theo chuẩn nghèo đa chiều): Từ 0,7 - 0,9%.

-Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: > 99%.

- Hộ dân thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa: >98%.

            - Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực Văn hóa – thông tin, Lao động - thương binh và xã hội.

2.5. Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn chủ trì theo dõi, tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Duy trì tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 75%.

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

2.6. Trạm Y tế phường chủ trì theo dõi tham mưu thực hiện các chỉ tiêu:

- Các chỉ tiêu thống kê liên quan đến lĩnh vực y tế.

2.7. Đối với mục tiêu rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn: Văn phòng UBND phường phối hợp các công chức chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trà kết quả phường đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm soát TTHC một cách hiệu quả và toàn diện, bám sát các mục tiêu, yêu cầu cải cách của Chính phủ, tỉnh, thị xã, phường; xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; ưu tiên tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC được giao gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm theo quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân tắc trách, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

Tập trung giải quyết TTHC cuối năm đạt tỷ lệ trên 95% hồ sơ đúng hạn và trước hạn.

- Đối với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã: Các công chức chuyên môn, cơ quan đơn vị trực thuộc căn cứ nhiệm vụ được giao tham mưu Uỷ ban nhân dân phường kịp thời báo cáo nội dung theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

- Đối với mục tiêu giải quyết đúng hạn phản ánh của công dân trên hệ thống thông tin Dịch vụ đô thị thông minh: Văn phòng UBND phối hợp các công chức chuyên môn, cơ quan đơn vị kiểm tra, báo cáo, xử lý kịp thời theo thời gian yêu cầu. Nội dung trả lời công dân đảm bảo mức độ hài lòng của người dân.

- Đối với mục tiêu đánh giá, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại phường: Văn phòng UBND phối hợp các công chức chuyên môn thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan có hiệu lực, hiệu quả.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Các công chức UBND phường theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm, các mục tiêu nêu trên nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu chất lượng đề ra.

3.2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện các nội dung cụ thể kế hoạch này, chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện.

3.3. Căn cứ nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Kế hoạch này; các cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của ngành mình với phương châm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm để có biện pháp phân công, chỉ đạo, điều hành kiên quyết, đạt hiệu quả cao. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND phường, thị xã.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nội dung gì cần sửa đổi, bổ sung các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo UBND phường (qua Văn phòng UBND) xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung./.

 

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.842.885
Truy câp hiện tại 1.596