Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Ngày cập nhật 31/03/2022

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Quyết đinh số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

UBND phường Hương Xuân xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường năm 2022 như sau:

1. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

          -  Tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015 bảo đảm vận hành hệ thống thông suốt.

- Căn cứ Quyết đinh số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; cử cán bộ, công chức phường tham gia các lớp tập huấn do Tỉnh, Thị xã tổ chức.

- Kịp thời cập nhật thủ tục hành chính mới để xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định.

          2. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Kiện toàn đội ngũ đánh giá viên nội bộ theo hướng bố trí một số lãnh đạo và công chức chuyên môn thực hiện và theo dõi cải cách hành chính làm thành viên đoàn đánh giá; tiếp tục nâng cao kỹ năng đánh giá cho 100% đánh giá viên nội bộ;

- Tổ chức triển khai công tác đánh giá nội bộ đúng kỳ.

-  Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã/phường khi có phát sinh mới hoặc sửa đổi bổ sung để xây dựng (mở rộng/thay đổi) quy trình thủ tục hành chính, cấu hình lại trên hệ thống dịch vụ công để vận hành thông suốt, đúng quy định của pháp luật.

- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng 6 tháng, năm.

3. Hoạt động đào tạo, tập huấn:

- Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ tỉnh, UBND thị xã Hương Trà tổ chức tập huấn nhận thức chung về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức phụ trách ISO và các công chức chuyên môn có Thủ tục hành chính; hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, các quy trình tác nghiệp và các hoạt động duy trì, cải tiến hệ thống.

- Phối hợp với Sở KHCN, UBND thị xã Hương Trà cử cán bộ, công chức  tham gia các lớp tập huấn đánh giá nội bộ khi có kế hoạch.

4. Tổ chức thực hiện

- Giao Ban chỉ đạo ISO chủ trì triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này.

- Văn phòng UBND phường lập dự toán ngân sách hoạt động, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015 trình Chủ tịch UBND phường phê duyệt.

- Các công chức chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân phường:

+ Chủ động rà soát, cung cấp thông tin phát sinh, thay đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân phường giải quyết cho Thư ký ISO và Văn phòng Ủy ban nhân dân để bổ sung, sửa đổi tài liệu và cấu hình lại hệ thống dịch vụ công tập trung phù hợp.

+ Triển khai thực hiện mục tiêu chất lượng phường Hương Xuân năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu.

+ Duy trì vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2015 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo ISO./.

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.959.172
Truy câp hiện tại 280