Tìm kiếm tin tức
KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Ngày cập nhật 31/03/2022

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Hương Xuân về  xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

UBND phường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Tự kiểm tra quy trình xử lý công việc phù hợp với quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết công việc, góp phần nâng hiệu lực, cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

- Nâng cao trách nhiệm, nhận thức và kỹ năng trong việc xây dựng quy trình của cán bộ, công chức góp phần thực hiện tốt việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

2. Yêu cầu:

  - Công tác kiểm tra phải đ­ược tiến hành thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

- Thực hiện việc tự kiểm tra đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện đảm bảo các quy trình theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được Chủ tịch UBND phường công bố.

II. Nội dung:

1. Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022.

* Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch UBND phường

* Đơn vị thực hiện: Văn phòng UBND phường.

* Thời gian thực hiện: Tháng 01/2022.

2. Rà soát chỉnh sửa, bổ sung các quy trình, quy định  phù  hợp  với  các  văn  bản  quy phạm pháp luật; xây  dựng, ban hành lại các quy trình phù hợp với ISO; tuân thủ các quy trình thủ tục đã ban hành. 

* Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch UBND phường

* Đơn vị thực hiện: Các Công chức chuyên môn thuộc UBND phường.

* Đơn vị phối hợp: Công chức Văn phòng UBND phường.

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Hành động khắc phục sau đánh giá.

* Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch UBND phường

* Đơn vị thực hiện: Các Công chức chuyên môn thuộc UBND phường.

* Đơn vị phối hợp: Công chức Văn phòng UBND phường.

* Thời gian thực hiện: Theo đợt.

4. Báo cáo kết quả duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng.

* Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch UBND phường

* Đơn vị thực hiện: Công chức Văn phòng UBND phường.

* Đơn vị phối hợp: Các Công chức chuyên môn thuộc UBND phường.

* Thời gian thực hiện: Cuối năm và theo yêu cầu của cấp trên.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 phường:

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận UBND phường.

- Chỉ đạo khắc phục kịp thời những điểm không phù hợp, điểm lưu ý sau khi tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ trong năm 2022.

2. Văn phòng UBND phường:

- Tham mưu tổ chức tự kiểm tra việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các bộ phận thuộc UBND phường theo kế hoạch được phê duyệt; tổng hợp báo cáo UBND phường kết quả kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, thông báo và thực hiện công tác tự kiểm tra theo thời gian quy định tại nội dung kế hoạch này.

3. Các bộ phận chuyên môn thuộc phạm vị áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

Triển khai thực hiện việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận mình. Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận theo quy định.

Trên đây, là kế hoạch tự kiểm tra việc duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, đề nghị các bộ phận, cán bộ, công chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.959.250
Truy câp hiện tại 285