Tìm kiếm tin tức
Nội dung trọng tâm trong việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Hương Xuân năm 2023.

Nhằm Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để có đủ năng lực vận hành nền kinh tế số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Theo đó, UBND phường đã đề ra 08 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2023 đó là:

1. Xây dựng Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 trước ngày 20/01/2023.

2. Xây dựng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với mã định danh điện tử cho 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã trước ngày 30 tháng 01 năm 2023.

3. Triển khai áp dụng 15 quy trình nội bộ bắt buộc theo Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt quy trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng và áp dụng quy trình nội bộ bắt buộc tại UBND phường trước trước ngày15 tháng 3 năm 2023.

 4. Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường xây dựng, áp dụng đồng bộ các quy trình nội bộ, đồng bộ các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

5. Tham gia tập huấn, đào tạo nâng cao chuyên môn về HTQLCL do Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19 tỉnh) tổ chức.

6. Tổ chức hoạt động đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm trước ngày 30 tháng 8 hằng năm; tổ chức họp xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL, đánh giá Mục tiêu chất lượng năm 2023.

7.  Thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã khi có phát sinh mới hoặc sửa đổi bổ sung để xây dựng (mở rộng/thay đổi) quy trình thủ tục hành chính, cấu hình lại trên hệ thống dịch vụ công để vận hành thông suốt, đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện báo cáo đánh giá mục tiêu chất lượng, báo cáo tình hình thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo thời gian quy định.

Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.551
Truy câp hiện tại 6.848