Tìm kiếm tin tức
Hệ thống QLCL ISO 9001-2015
Ngày 04/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Uỷ ban nhân dân phường Hương Xuân năm 2024
Ngày 04/01/2024, UBND phường Hương Xuân an hành Quyết định Công bố và ban hành Chính sách chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Xuân năm 2024
Ngày 15/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 tại phường Hương Xuân
Ngày 16/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Quyết định thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND phường Hương Xuân năm 2024
Ngày 04/01/2024, UBND phường Hương Xuân ban hành Quyết định Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Xuân năm 2024
Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Xuân năm 2023.
Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Hương Xuân năm 2023.
Ngày 06/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND về Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 tại phường Hương Xuân.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.290.500
Truy câp hiện tại 800