Tìm kiếm tin tức
Thực hiện đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cơ quan phường cuối năm 2020
Ngày cập nhật 07/11/2020

Thực hiện Công văn số 1260 /SNV-TCCC Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Công văn số 3389 /UBND-NV ngày 03/11/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, UBND phường Hương Xuân đề nghị Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, BTT.UBMTTQVN, Các Đoàn thể phường và toàn thể công chức cơ quan triển khai tổ chức, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2020.

     ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HƯƠNG XUÂN                                                                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             Số: 127/UBND                                                                                                              Hương Xuân, ngày 06 tháng 11 năm 2020

    Về việc thực hiện  đánh giá và phân loại cán bộ,

 công chức cơ quan phường cuối  năm 2020

 

 

 

          Kính gửi:  

                                   - Ban thường vụ Đảng uỷ phường;

                                  - Thường trực HĐND, BTT.UBMTTQVN, Các Đoàn thể phường;

                                  - Các công chức cơ quan phường.

 

 

 Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

 Căn cứ Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 1260 /SNV-TCCC Về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Công văn số 3389 /UBND-NV ngày 03/11/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;

Để công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức cơ quan phường đảm bảo yêu cầu và tiến độ, UBND phường Hương Xuân kính đề nghị Ban thường vụ Đảng uỷ, Thường trực HĐND, BTT.UBMTTQVN, Các Đoàn thể phường và yêu cầu toàn thể công chức cơ quan phường triển khai tổ chức, thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2020 đúng quy định.

1. Đối tượng áp dụng

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các Đoàn thể phường.

- Các công chức của UBND phường.

2. Nội dung đánh giá và trình tự thủ tục đánh giá cán bộ, công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đối với khối Đảng, HĐND, UBMTTQVN và các Đoàn thể phường được tổ chức họp đánh giá dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường.

- Đối với khối UBND phường được tổ chức họp đánh giá dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND phường.

3. Sử dụng Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức

- Đối với cán bộ được đánh giá  theo mẫu số 1.

- Đối với công chức được đánh giá theo mẫu số 3.

4. Nguyên tắc chấm điểm

- Việc đánh giá kết quả thực hiện, nhiệm vụ của cán bộ, công chức được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm từng quý theo các nội dung, tiêu chí với tổng 100 điểm. Việc phân loại cán bộ, công chức chỉ thực hiện 01 lần vào cuối năm, đối với các quý chỉ chấm điểm và không phân loại. Tổng điểm đánh giá hàng năm của cán bộ, công chức bằng tổng các điểm bình quân của các tiêu chí.

- Tiêu chí nào chưa phát sinh trong quý thì chưa tính điểm.

- Điểm bình quân cuối năm của tiêu chí được tính theo nguyên tắc bình quân gia quyền. Tiêu chí nào phát sinh trong nhiều quý thì khi đánh giá, chấm điểm, điểm bình quân cuối năm của tiêu chí sẽ bằng tổng điểm của các quý chia cho tổng số quý phát sinh.

- Đối với các tiêu chí mà cán bộ, công chức không phải thực hiện do không thuộc đối tượng hoặc đặc thù công việc không yêu cầu thì được tính điểm tối đa tiêu chí đó.

- Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức được tiến hành trước khi bình xét thi đua nên được lấy kết quả thi đua của năm trước liên kề để chấm điểm cho các quý của năm sau.

- Việc lấy Ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi công tác và cấp ủy nơi cư trú; Bản tự kiểm điểm cá nhân đối với cán bộ, công chức thực hiện 01 lần vào cuối năm.

5. Thời gian đánh giá, phân loại cán bộ, công chức

+ Đối với việc đánh giá định kỳ các quý: Định kỳ các quý hàng năm, vào các thời điểm: Quý I, trước ngày 20/3; quý II, trước ngày 20/6; quý III, trước ngày 20/9; quý IV, trước ngày 20/10, các tổ chức tự chủ động họp để đánh giá đối với cán bộ, công chức thuộc ban ngành, bộ phận mình quản lý trực tiếp.

Trước ngày 25/3 của quý I, ngày 25/6 của quý II, ngày 25/9 của quý III, ngày 25/10 của quý IV, các tổ chức hoàn tất thủ tục hồ sơ đánh giá phân loại gửi về Văn phòng UBND phường tổng hợp trình BTV Đảng uỷ quyết định.

Hồ sơ thủ tục hoàn chỉnh gồm:

-         Phiếu đánh giá, chấm điểm và phân loại của các cá nhân;

-         Bảng tổng hợp, chấm điểm đối với cán bộ, công chức;

-         Biên bản tổ chức phiên họp đánh giá và phân loại cán bộ, công chức;

-         Thông báo kết quả đánh giá cán bộ, công chức.

+ Đối với việc phân loại cán bộ, công chức cuối năm: Các Khối, ban ngành chủ động sắp xếp bố trí lịch để tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức trên cơ sở phù hợp với Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 06/11/2020 của Đảng uỷ phường và tình hình công việc của cơ quan.

- Thời gian thực hiện và hoàn thiện thủ tục hồ sơ việc đánh giá xếp loại cán bộ, công chức năm 2020 phải hoàn trước ngày 13/11/2020 để gửi về bộ phận Văn phòng UBND phường (qua đồng chí Hương) tổng hợp báo cáo UBND thị xã trước ngày 15/11/2020.

6. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức: Ban Thường vụ Đảng uỷ sẽ thông báo công khai kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phường trước hội nghị cơ quan hoặc kết hợp thông qua tại phiên họp giao ban đầu tuần.

Đề nghị các đồng chí trong cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ để thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND và Công văn số 3389 /UBND-NV ngày 03/11/2020 của UBND thị xã, đồng thời nghiên cứu kỹ văn bản của cấp tỉnh, thị xã để thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như trên;                                                                                               CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ; (để b/c)

- Lưu VT.

                                                                                                            Trần Lưu Đức

Tập tin đính kèm:
Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.817.857
Truy câp hiện tại 790