Tìm kiếm tin tức
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 26/05/2021

Ngày 23/5/2021, thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn thị xã có 101 khu vực bầu cử; tổng số cử tri đi bầu cử đạt 99,998%, trong đó có 13/15 phường, xã đạt 100%, 02 xã Hương Vinh và Hương Toàn đạt 99,99% (lý do mỗi xã có 01 cử tri chết).

 

I. Bầu cử đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 (thị xã Hương Trà)

- Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử: 93.058 (nam 46.595; nữ 46.463), tham gia bỏ phiếu: 93.056(nam 46.594; nữ 46.462) đạt 99,998%.

- Số phiếu phát ra: 93.056, thu vào: 93.049; hợp lệ: 92.935, không hợp lệ: 114

- Số phiếu bầu 02 đại biểu: 91.932; bầu 01 đại biểu: 1.003

Kết quả phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (từ cao xuống thấp):

1. Ông Phạm Trường Sơn: 77.150 phiếu,đạt 83,02% số phiếu hợp lệ

2.Bà Nguyễn Thị Sửu:      69.637 phiếu,đạt 74,93% số phiếu hợp lệ

3.Bà Hoàng Thị Phương Hiền:    19.731 phiếu,đạt 21,23% số phiếu hợp lệ

4. Bà Lê Thị Thu Hương:            18.349 phiếu, đạt 19,74% số phiếu hợp lệ

 

II. Bầu cử đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 03

Số đại biểu được bầu là 05, có 08 người ứng cử, đã bầu được 05 đại biểu.

- Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử: 93.058 (nam 46.595; nữ 46.463), tham gia bỏ phiếu: 93.056 (nam 46.594; nữ 46.462) đạt 99,998%.

- Số phiếu phát ra: 93.056, thu vào: 93.049; hợp lệ: 92.812, không hợp lệ: 237

- Số phiếu bầu 05 đại biểu:90.255; bầu 04 đại biểu:1.694; bầu 03 đại biểu: 626; bầu 02 đại biểu:141; bầu 01 đại biểu:96.

Kết quả phiếu bầu cho mỗi người ứng cử: (theo thứ tự từ cao xuống thấp)

1. Ông Hà Văn Tuấn:                 80.198phiếu, đạt 86,40% số phiếu hợp lệ

2. Ông Nguyễn Tài Tuệ:             79.641phiếu, đạt 85,40% số phiếu hợp lệ

3. Ông Nguyễn Thanh Xuân:      78.559phiếu, đạt 84,64% số phiếu hợp lệ

4. Bà Dương Thị Thu Truyền:    74.653phiếu, đạt 80,43% số phiếu hợp lệ

5. Ông Hồ Đăng Thanh Ngọc:    73.291phiếu, đạt 78,96% số phiếu hợp lệ

6. Bà Phan Thị Thanh:                28.069phiếu, đạt 30,24% số phiếu hợp lệ

7. Bà Phạm Thị Ngọc Huế:         25.205phiếu, đạt 27,15% số phiếu hợp lệ

8. Bà Dương Thị Thúy Hằng:     20.691phiếu, đạt 22,29% số phiếu hợp lệ

 - 05 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 là các ông, bà: Hà Văn Tuấn, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Thanh Xuân, Dương Thị Thu Truyền, Hồ Đăng Thanh Ngọc.

 

III. Bầu cử đại biểu HĐND thị xã

Toàn thị xã có 08 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã, số đại biểu được bầu là 32, có 55 người ứng cử, đã bầu được 32 đại biểu.

- Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử: 92.980 (nam 46.512, nữ 46.468), tham gia bỏ phiếu: 92.978 (nam 46.511, nữ 46.467), đạt 99,998%.

- Số phiếu phát ra: 92.978, thu vào: 92.972; hợp lệ: 92.785, không hợp lệ: 187.

* Chất lượng các mặt của 32 đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Về cơ cấu kết hợp: Trẻ (dưới 40 tuổi): 07 (24,87%), nữ: 09 (28,12%), dân tộc thiểu số Pahy: 01 (3,12%), tôn giáo Phật giáo: 01 (3,12%), tái cử: 15 (46,88 %), ngoài Đảng: 02 (6,25%).

- Về trình độ các mặt: Giáo dục phổ thông 12/12: 32 (100%); Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học 24 (75%), Sau Đại học 08 (25%); Lý luận chính trị: Trung cấp 06 (18,75%), Cử nhân - Cao cấp: 24 (75%).

- Về thành phần: Khối Đảng 03 (9,38%), khối chính quyền 06 (18,75%), các cơ quan trực thuộc UBND thị xã 04 (12,5%), lực lượng vũ trang 02(6,25%), Mặt trận và các đoàn thể thị xã 06 (18,75%), doanh nghiệp 01(3,125%), khối phường xã 09 (28,12%).


IV. Bầu cử đại biểu HĐND phường, xã

Toàn thị xã có 100 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường, xã, số đại biểu được bầu là 338, có 571 người ứng cử, đã bầu được 338 đại biểu (Tứ Hạ 21, Hương Vân 21, Hương Văn 21, Hương Xuân 21, Hương Chữ 21, Hương An 21, Hương Hồ 21, Hương Toàn 27, Hương Vinh 28, Hương Thọ 21, Hương Bình 21, Bình Thành 21, Bình Tiến 22, Hải Dương 25, Hương Phong 26).

- Tổng số cử tri trong danh sách bầu cử: 92.201 (nam 45.864, nữ 46.337), tham gia bỏ phiếu: 92.199(nam 45.863, nữ 46.336) đạt 99,998%.

- Số phiếu phát ra: 92.199, thu vào:92.188; hợp lệ: 91.885, không hợp lệ: 303

- Trong 338 đại biểu HĐND phường, xã có chất lượng các mặt (sơ bộ):

Độ tuổi: Trẻ dưới 40 tuổi 138 (40,83%), từ 40 đến 50 tuổi 106 (31,36%), trên 50 tuổi 94 (27,81%); Giáo dục phổ thông: THPT 283 (83,73%), THCS 53 (15,68%), Tiểu học 02 (0,59%); Chuyên môn nghiệp vụ: Sau Đại học 05 (1,48%), Đại học 198 (58,58%), Cao đẳng 06 (1,78%), Trung cấp 52 (15,38%); Lý luận chính trị: Cao cấp-cử nhân 15 (4%), Trung cấp 191 (56,51%).

 

 

Trang thông tin điện tử Thị uỷ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.536
Truy câp hiện tại 1.002