Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO Về tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2024
Ngày cập nhật 06/05/2024

Thực hiện Công văn số 63/UBND-CCHC ngày 08 tháng 01 năm 2024 của UBND thị xã Hương Trà Về việc thực hiện chế độ báo cáo Cải cách hành chính định kỳ;

Thực hiện Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày  18 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Hương Xuân về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường Hương Xuân, UBND phường báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2024 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Đánh giá về các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC (Ban hành các văn bản, chỉ thị; chủ trì các hội nghị, cuộc họp giao ban, chuyên đề để quán triệt thực hiện các nhiệm vụ CCHC; đối thoại giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp).

Công tác công tác cải cách hành chính năm 2024 đã được UBND phường triển khai và thực hiện nghiêm túc, ngay từ tháng 12 năm 2023, UBND phường đã ban hành hiện Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường Hương Xuân, nội dung kế hoạch đã đề ra 24 chỉ tiêu và 32 nhóm nhiệm vụ  chủ yếu cần tập trung thực hiện trong năm, hiện nay UBND phường đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra cần thực hiện trong quý I/2024. Đồng thời để triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ và hiệu quả, UBND phường đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND phường về chương trình công tác trọng tâm của UBND phường năm 2024, Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND phường về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, UBND phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2023, triển khai Kế hoạch của UBND phường Hương Xuân về cải cách hành chính năm 2024... Nội dung của các quyết định, kế hoạch đều có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức liên quan để lấy làm căn cứ thực hiện.

2. Đánh giá về công tác kiểm tra CCHC (Kiểm tra theo kế hoạch; kiểm tra đột xuất; kết quả, tiến độ xử lý, khắc phục những hạn chế, bất cập sau kiểm tra).

Công tác kiểm tra và tự kiểm tra về CCHC tại cơ quan phường luôn được duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ; đặc biệt là việc giám sát của lãnh đạo UBND phường đối với hoạt động của cán bộ, công chức phường trong thực thi công vụ nói chung mà trong đó, được chú trọng nhất là tại tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND phường về hoạt động giao dịch các dịch vụ công. Theo đó, UBND phường cũng đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 04 tháng 01  năm 2024 về tự kiểm tra việc thực hiện CCHC hành chính năm 2024. Nhìn chung, tại cơ quan phường không có trường hợp nào vi phạm quy trình trong tiếp nhận, giao dịch, thụ lý giải quyết TTHC và công tác CCHC nói chung. Theo kế hoạch, bên cạnh việc kiểm tra trong hoạt động hàng ngày thì hàng quý và 6 tháng sẽ có đợt rà soát đánh giá chất lượng hoạt động tổng thể của Bộ phận TN&TKQ phường để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của UBND phường.

3. Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC (Nội dung, hình thức và kết quả thực hiện; nêu rõ số lượng các tin, bài viết, phóng sự chuyên đề về CCHC đã thực hiện).

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/01/2024 về tuyên truyền CCHC năm 2024. Trong quý I/2024, đã thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật, hướng dẫn thi hành về thực hiện công tác CCHC; tuyên truyền các nội dung về đẩy mạnh và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; phản ánh kết quả khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thực hiện giải quyết TTHC tại Bộ phận TN&TKQ phường...với tổng số 05 lượt tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và 7 lượt tuyên truyền được biên tập thành bài viết đăng tải trên Trang TTĐT phường.

4. Tổng hợp, cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao

Hiện nay các nhiệm vụ về công tác CCHC tại phường do cấp trên giao cũng như kế hoạch của địa phương đề ra trong quý I/2024 đang được triển khai thực hiện đúng tiến độ.

5. Đánh giá về những mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong CCHC được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại đơn vị, địa phương (Tổng hợp từng nội dung, nêu rõ tính mới, tính sáng tạo và tính hiệu quả trong triển khai). Trong quý I/2024, địa phương chưa có mô hình sáng kiến mới trong công tác CCHC.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thực hiện đảm bảo nghiêm túc và đúng quy trình. Các kế hoạch về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được UBND phường đã ban hành, triển khai thực hiện tại các kế hoạch: Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2024 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2024, Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 02/01/2024 về Tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường Hương Xuân năm 2024. Từ đầu năm đến nay các văn bản thông thường do UBND phường ban hành đảm bảo đúng chức năng, thẩm quyền, thể thức, nội dung và được công chức văn phòng rà soát chặt chẽ, riêng đối với văn bản quy phạm pháp luật, từ đầu năm đến nay chưa có văn bản nào được ban hành. Trong quý I/2024, UBND phường đã tiến hành rà soát và công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND phường ban hành năm 2023 đã hết hiệu lực thi hành tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 đối với Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 và Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2023; bên cạnh đó, UBND cũng đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND phường ban hành từ năm 2019-2023 đã hết hiệu lực thi hành đối với 13 Nghị quyết của HĐND phường.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC (Số lượng TTHC được rà soát; số lượng TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa; đánh giá về cắt giảm chi phí tuân thủ và những hiệu quả sau khi cắt giảm, đơn giản hóa).

UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/01/2024 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 phường Hương Xuân, qua đó để có kiến nghị đề xuất với cấp trên xem xét cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Qua nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tiễn trong giao dịch TTHC tại Bộ phận TN&TKQ phường, UBND phường cũng đã có Công văn số 186/UBND ngày  01  tháng 12 năm 2023 về việc đề xuất, lựa chọn quy định, thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa năm 2024 trình cấp trên xem xét 04 TTHC[1].

- Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương (Tổng số TTHC; chi tiết số lượng TTHC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và số lượng TTHC thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương).

Đối với tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ phường đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND phường đã tiến hành rà soát, tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương gồm có 127 TTHC/13 lĩnh vực và 01 TTHC liên thông cùng cấp, 43 TTCH liên thông các cấp. Đồng thời cũng có 04 TTHC[2]/Lĩnh vực Hộ tịch và 01 TTHC[3]/Lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết không đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại phường với lý do địa phương không thuộc địa bàn biên giới và không hề phát sinh TTHC giao dịch.

- Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

+ Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp (Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm ứng dụng, nhân sự, cơ chế phối hợp, chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động).

Hiện nay văn phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường còn hạn chế về diện tích, tuy nhiên vẫn bố trí được ghế ngồi đợi cho công dân đến giao dịch, nhưng không gian chưa được thoáng nên không để được nhiều ghế ngồi; đối với bàn ghế làm việc, tủ đựng hồ sơ và máy vi tính cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác của công chức chuyên môn, số lượng máy tính được bố trí đủ 1 máy/1 người, có 01 máy phô tô, 01 máy scan.

Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn theo quy định, đã được chuẩn hóa về bằng cấp đáp ứng yêu cầu với vị trí công việc đang đảm nhận; trình độ chuyên môn Đại học 6/7 người, Trung cấp 1 người. Đội ngũ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, phục vụ nhân dân tận tình chu đáo, thái độ lịch sự, niềm nở, tích cực hướng dẫn giúp công dân giải quyết nhanh các hồ sơ thủ tục hành chính khi giao dịch. Trong thực thi công vụ, chấp hành nghiêm túc quy định về bảng tên công chức trên bàn làm việc, đeo thẻ, đồng phục trong khi thực hiện nhiệm vụ,...

Các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ phường được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

+ Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: 100% thủ tục hành chính giao dịch tại Bộ phận TN&TKQ phường đều được thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC.

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ TTHC tại địa phương: Trong quý I/2023 (tính từ ngày 15/12/2023-05/3/2024), Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường đã tiếp nhận 394 TTHC, trong đó đã thụ lý, giải quyết và trả kết quả 386 thủ tục, đang giải quyết 8 thủ tục, cụ thể như sau:

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trước hạn

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số

Trong hạn

Quá hạn

 

Tổng cộng

394

386

357

29

0

8

8

0

1

Bảo trợ xã hội

11

11

11

0

0

0

0

0

2

Bảo trợ xã hội (Cấp huyện)

18

18

18

0

0

0

0

0

3

Chứng thực

236

236

223

13

0

0

0

0

4

Đất đai (Cấp huyện)

12

10

9

1

0

2

2

0

5

Hộ tịch

109

104

89

15

0

5

5

0

6

Thi đua - Khen thưởng

5

5

5

0

0

0

0

0

7

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công (Cấp huyện)

3

2

2

0

0

1

1

0

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Chưa có phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC gửi đến Bộ phận TN&TKQ phường.

+ Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC: Ngay từ đầu năm, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 05 tháng 01 năm 2024 về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, theo đó hàng quý, UBND phường đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của công dân/tổ chức khi đến nhận kết quả giao dịch tại Bộ phận 1 cửa; hàng quý thực hiện kiểm tra kết quả đánh giá của công dân, tổng hợp báo cáo UBND thị xã và thực hiện công khai kết quả đánh giá tại Bảng niêm yết cúng như công khai trên Trang Thông tin Điện tử phường.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của địa phương: UBND phường được tổ chức và hoạt động đảm bảo theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương: Không có.

- Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức: Tổng số cán bộ, công chức cơ quan phường hiện nay có 19/21 người (theo số lượng định biên được giao đối với cấp xã loại II. Trong đó, trình độ chuyên môn Đại học 15 người, Trung cấp 04 người (hiện có 01 công chức đang theo học các lớp đại học để nâng chuẩn về trình độ chuyên môn). Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức đến nay cơ bản ổn định, đảm bảo số lượng, chất lượng.

Đội ngũ công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường đã được chuẩn hóa về bằng cấp, đảm bảo về chuyên môn đáp ứng với vị trí công việc đang đảm nhận; trình độ chuyên môn Đại học 5/6 người, Trung cấp 1 người (hiện nay đang chờ nhận bằng tốt nghiệp đại học).

- Đánh giá kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước được giao: UBND phường tuân thủ nghiêm túc Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 10 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Cải cách chế độ công vụ

- Kết quả xây dựng, ban hành các quy định về vị trí việc làm của công chức: Về vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức phường Hương Xuân thực hiện theo quy định của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

- Kết quả thực hiện tuyển dụng, công chức: Trong quý I/2023, UBND phường chưa có công chức mới được tuyển dụng.

- Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức: Trong quý I/2023, UBND phường không có công chức mới được bổ nhiệm, đề bạt.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương: Thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, ngành, địa phương và Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/01/2024 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024, đồng thời quán triệt, triển khai đối với CBCC việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Việc cử đi học các lớp đào tạo chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, dài hạn luôn được lãnh đạo địa phương quan tâm, UBND phường luôn luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức phường tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do thị xã và tỉnh tổ chức như  bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức tiếp công dân, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo...

5. Cải cách tài chính công

- Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương: Công tác quản lý tài chính – ngân sách địa phương luôn được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch. UBND phường đã hoàn thành công tác quyết toán ngân sách năm 2023, quyết định về giao dự toán ngân sách nhà nước của phường năm 2024; công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước phường năm 2024; giao chỉ tiêu các loại quỹ đền ơn đáp nghĩa, khuyến học năm 2024; xây dựng kế hoạch công tác thu ngân sách năm 2024.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao: Tổng thu ngân sách nhà nước phường trên địa bàn ước đạt: 102,431 triệu đồng đạt 0,2% so Nghị quyết HĐND phường giao, đạt 0,2% so DT thị xã giao.

+ Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Trong quý I/2024 địa phường chưa có công trình đầu tư công hoàn thành để quyết toán.

+ Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách: Không có.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. UBND phường đã có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công năm 2024.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập (Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan): Duy trì thực hiện Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh, cấp huyện và Bộ phận Tiếp nhận trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương: UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 15/01/2024 về công tác chuyển đổi số năm 2024; trên cơ sở các nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra, đã thực hiện đảm bảo 100% việc gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy; 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành; 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thị xã, tỉnh.

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển các hệ thống nền tảng: Trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số ở các địa phương, hạ tầng số phải được xem là yếu tố nền tảng cần được quan tâm, ưu tiên đầu tư sớm đảm bảo sự đồng bộ, hiện đại. Tại cơ quan phường hiện có 100% các máy tính của các tổ chức từ Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN- Đoàn thể phường, công chức chuyên môn đồng bộ kết nối hạ tầng  mạng băng thông rộng dung lượng 30 Mb trên mạng chuyên dùng của tỉnh để đáp ứng triển khai đồng bộ các ứng dụng CNTT và dịch vụ số, đảm bảo an toàn thông tin. Cơ bản 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính đáp ứng nhu cầu làm việc. 100% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus BKAV có bản quyền.

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: UBND phường xác định yếu tố quan trọng đầu tiên của bất kỳ quá trình chuyển đổi số nào chính là dữ liệu số. Nếu không có dữ liệu số, sẽ không thể xác định mô hình hoạt động số và tiến hành chuyển đổi số. Để công cuộc chuyển đổi số thành công, trong quá trình triển khai xây dựng dữ liệu, UBND phường đã nêu rõ các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch công tác chuyển đổi số năm 2024 với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với chiến lược dữ liệu được số hóa tại Bộ phận TN&TKQ luôn tuân thủ nguyên tắc thu thập dữ liệu một lần (once-only) nghĩa là, khi dữ liệu đã được thu thập, quản lý và chia sẻ thì khi có phát sinh giao dịch TTHC của công dân, tổ chức những lần tiếp theo có nội dung liên quan sẽ không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại.

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Hệ thống máy tính của cơ quan đảm bảo phục vụ cho các bộ phận chuyên môn và đều được kết nối mạng internet; thực hiện trao đổi công việc thông qua địa chỉ email công vụ theo quy định. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của phường, ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của tỉnh.

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp: UBND phường đã phối hợp Ngân hàng Vietinbank mở tài khoản cho Bộ phận TN&TKQ phường để tích hợp mã QR trên cổng dịch vụ công tỉnh tiến tới thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: UBND phường đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua hệ thống một cửa điện tử, từ đầu năm đến nay số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết là 331 hồ sơ (hồ sơ liên thông 02 hồ sơ). Số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 293 hồ sơ (mức độ 3: 292 hồ sơ, mức độ 4: 01 hồ sơ). Việc số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC được thực hiện đảm bảo 100%.

- Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Trên địa bàn phường có 08 tổ dân phố và đã được thành lập 08 Tổ công nghệ số cộng đồng với số lượng 40 người (bình quân 5 người/1 tổ dân phố). 100% các doanh nghiệp, hộ cá thể có đăng ký kinh doanh trên địa bàn đã sử dụng hóa đơn điện tử. 100% cán bộ công chức của cơ quan có điện thoại thông minh triển khai các hoạt động công vụ trên nền tảng Hue-S. Có >50% người dân có điện thoại thông minh sử dụng các dịch vụ Hue-S cung cấp.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực: Chất lượng và hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn phường vẫn được duy trì thực hiện có hiệu quả và ngày càng được cải tiến hơn. Hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường duy trì nề nếp, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính từng bước được rút ngắn. Năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của cơ quan hành chính ngày càng hiện đại, hiệu quả.

2. Hạn chế: Hạ tầng phát triển CNTT, nhân lực CNTT chưa đáp ứng để xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, công chức phụ trách CNTT cơ quan phường hiện nay đang kiêm nhiệm, chưa có trình độ chuyên môn về CNTT.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRỌNG TÂM

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nền hành chính “dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân” theo lộ trình đã đề ra tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, từng bước hiện đại phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải xác định người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy đảng; ý thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước đối với công tác CCHC. Tăng cường sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và công tác CCHC.

2. Tăng cường, nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm; kế hoạch của địa phương phải bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, Chỉ thị số 23/CT-TTg và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thị xã liên quan; trong đó, các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC phải cụ thể, khả thi, có tính định lượng và xác định rõ kết quả, sản phẩm đầu ra theo lộ trình, gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và bố trí đủ nguồn lực bảo đảm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

3. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình tổng thể. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tăng cường vai trò, trách nhiệm, năng lực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Có cơ chế phân công, phối hợp thống nhất, rõ thẩm quyền, trách nhiệm cụ thể giữa các bộ phận chủ trì triển khai các nội dung CCHC để bảo đảm Chương trình/Kế hoạch được triển khai đồng bộ, thống nhất theo lộ trình và mục tiêu đã đề ra.

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. CCHC không chỉ là công việc riêng của hệ thống các cơ quan hành chính, mà là yêu cầu chung của toàn xã hội. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin để mọi cán bộ, công chức và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung CCHC của Đảng, Nhà nước. Công tác thông tin, tuyên truyền phải được triển khai một cách thường xuyên, liên tục, dưới các hình thức đa dạng, thiết thực và nội dung cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Khuyến khích sử dụng có hiệu quả phần mềm ứng dụng, công nghệ số và các tiện ích của một số mạng xã hội có nhiều người dùng để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC đến các đối tượng khác nhau một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chú trọng kết hợp, lồng ghép các hoạt động thông tin, tuyên truyền với tham gia các cuộc thi tìm hiểu, tìm kiếm sáng kiến CCHC, góp phần vừa nâng cao nhận thức, kiến thức vừa tạo động lực, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tích cực nghiên cứu, sáng tạo và đề xuất các ý tưởng, giải pháp, mô hình CCHC hiệu quả để triển khai áp dụng tại địa phương.

5. Bố trí đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Huy động và bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Nâng cao năng lực nghiên cứu của công chức có trách nhiệm giúp UBND tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC của địa phương.

6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực trong đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua các biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn liền với các chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo hướng dựa trên kết quả, sản phẩm đầu ra, bảo đảm khách quan, công bằng. Coi trọng công tác thi đua, khen thưởng trong CCHC; cần có cơ chế động viên, khuyến khích; có chính sách khen thưởng phù hợp, phản ánh đúng năng lực, kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức; bảo vệ những cán bộ, công chức dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự nghiệp chung. Đồng thời, đẩy mạnh việc rà soát, hoàn thiện và ban hành các quy định, chế tài xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, trục lợi, làm mất uy tín với Nhân dân, gây thiệt hại cho Nhà nước.

7. Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ tiêu chí, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả CCHC hàng năm theo hướng toàn diện, ổn định tương đối, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong đánh giá. Sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá, quản lý công tác CCHC. Thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả dưới nhiều hình thức, trên các nội dung quản lý nhà nước khác nhau... Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức để cung cấp thông tin thường xuyên, liên tục, kịp thời về tình hình phục vụ của cán bộ, công chức phường.

8. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số để đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành những nhiệm vụ CCHC trọng tâm đã được UBND tỉnh, Thị xã chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu năm trong kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính phường.

 


[1] Thủ tục Đăng ký khai sinh (1.001193); Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (2.000337); Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (1.004873); Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm (1.000954).

 

Diệu Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.818.467
Truy câp hiện tại 982