Tìm kiếm tin tức
Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Xuân năm 2023.
Ngày cập nhật 12/07/2023

Ngày 03/01/2023 UBND phường Hương Xuân ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về Về việc Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND phường Hương Xuân năm 2023.

Theo đó, UBND phường yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND phường Hương Xuân chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, triển khai các mục tiêu đã đề ra; Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường căn cứ Mục tiêu chất lượng năm 2023 của UBND phường để triển khai áp dụng năm 2023; Ban chỉ đạo ISO phổ biến cho tất cả công chức, người lao động trong đơn vị biết và tổ chức triển khai áp dụng năm 2023; Định kỳ 06 tháng/01 lần các bộ phận chuyên môn thuộc UBND phường xem xét, đánh giá kết quả đạt được, lập báo cáo tiến độ kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của bộ phận gửi về Ban chỉ đạo ISO để tổng hợp theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Văn Tám
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.230.614
Truy câp hiện tại 6.872